OCR Output

Husbon¬
den skall
följa re¬
narna till
distriktet
[47 8,

Bevakning
av re¬
narna
under

flyttnin¬
gen [54 $,

192 $ k)

RanVy LV;
47 85
kung./.

30

sig påkallad medverkan eller som visar försum¬
lighet vid efterkommande av dylik föreskrift eller
vid sin medverkan.

C. Inflyttningen.

När tiden är inne, anträda de lappar, som
anmält. sig för inflyttning. till visst distrikt, fär¬
den dit.

1. Flyttningens utförande och renarnas tillsyn under
flyttningen.

Husbonden har att själv leda inflyttningen och
tillse, att god ordning är rådande. Härom stad¬
gas i konventionen, att lapp, som anmält sig till
inflyttning i Norge, skall samtidigt med renarna
inflytta till sagda rike och det renbetesdistrikt,
dit han anmält sig. Undantag härifrån må ske
endast så framt sjukdom eller viktiga angelägen¬
heter föranleda hans frånvaro.

Försummelse av skyldighet att sålunda åtfölja
renarna medför straff.

Renarna få icke komma strövande för sig. De
skola under flyttningen stå under bevakning,
därvid de dag och natt skola följas av bevak¬
ningsmanskap, så att de ej vålla skada eller
komma in i annat renbetesdistrikt, än där flytt¬
ningsvägen framgår, eller på område, där svensk
renbetning över huvud ej är tillåten.

Detta gäller ej blott, då flyttningen framgår på
norskt område. Även under färden inom Sverige
på väg till Norge skola lapparna hålla renarna
samlade under bevakning, så att de i god ordning