OCR Output

29

sörja, att renvaktare utsändas eller utsättas på
bestämda platser, att bortlupna renar äterhämtas
samt att, där vissa flyttningsvägar äro föreskrivna,
dessa följas; samt

1]) att i övrigt fullgöra vad enligt konventionen
åligger honom.

När förmannen är förhindrad att tjänstgöra,
träder andre förmannen i hans ställe.

Förmannen kan därjämte för särskilda tillfällen
uppdraga åt andre förmannen att tjänstgöra så¬
som förman.

Skulle i något fall, då andre förmannen tjänst¬
gjort såsom förman eller såsom sådan behandlats,
befogenhet därtill, efter vad nu är sagt, ej hava
tillkommit honom, må sådant likväl ej rubba
giltigheten av vad han gör och låter.

De skyldigheter, som enligt punkterna d), f), h),
i), j), k) och 1) här ovan äro stadgade beträffande
förman, skola åligga andre förman allenast när
han tjänstgör såsom förman, men i övrigt har
andre förmannen samma åligganden som förman.

Den gör sig förfallen till straffpåföljd, som för¬

Andre för¬
mannens
befogenhet
och skyl¬
digheter

(46 8).

Påföljd

låter att tjänstgöra i sådan egenskap eller i något
avseende åsidosätter honom åliggande tjänsteplikt
eller visar försumlighet vid dess utförande.
Såsom ovan nämnts, äger förmannen att med¬
dela lapparna i renbetesdistriktet de föreskrifter
och av dem kräva den medverkan, som tarvas
för att han skall kunna fullgöra sina skyldig¬
heter. Straffansvar drabbar lapp, som underlåter
att efterkomma honom sålunda av förmannen
meddelad föreskrift eller som eljest undandrager

eller andre
förman
vid för¬
summelse
[1928
a)]¬

Lapparna
äro skyl¬
diga att
lyda för¬
mannen

[1928 e)].