OCR Output

28

rätta dem om var han tagit boplats inom di¬
striktet;

d) att inom distrikt, där fylkesmannen finner
sådant vara av nöden, hos länsmannen, för vidare
kungörande, uppgiva en eller flera lämpligt be¬
lägna platser inom distriktet, där vaktmanskap
skall vara förlagt för att mottaga anmälan om
kringströvande och skadegörande renar;

e) att omedelbart underrätta syneförmannen
eller, om flera syneförmän finnas, dessa, när han
byter boplats och när han lämnar distriktet;

f) att såvitt möjligt städse hålla sig underrättad
om delgivningar;

g) att hålla sig underrättad om de till distriktet
hörande lapparnas boplatser;

h) att söka skaffa sig kännedom om, huruvida
lappar eller renar olovligen uppehålla sig inom
distriktet eller huruvida större antal renar än
enligt konventionen är medgivet inkommit och
1 så fall göra anmälan därom;

i) att söka utreda genom vilkens eller vilkas
renar uppgiven skada blivit vållad;

J) att infinna sig vid syneförrättningar och rätte ¬
gångar om ersättning samt lämna norske lapp¬
fogden den medverkan, som denne skäligen kan
å tjänstens vägnar kräva;

k) att tillse det gällande bestämmelser om be¬
vakning och renbetning efterlevas och hos läns¬
mannen eller tillsyningsväsendet anmäla överträ¬
delser, ävensom att vidtaga sådana åtgärder som
äro av nödex för uppehållande av försvarlig och
välordnad renskötsel samt förebyggande av skada
och intrång för de bofasta. Hit hör att ombe¬