OCR Output

27

säga sig uppdraget, såvida han fyllt 60 år; och är
lapp, som varit förman under 3 år i följd eller andre
förman "under 4 år i följd, fri för val under 2 år.

Protokoll över valen skola senast den 5 februari
av lappfogden insändas till Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande.

För den, som valts till förman eller andre för¬
man, utfärdas förordnande av Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande, som tillika har att före mitten
av mars månad meddela fylkesmannen uppgift om
de valde.

Förmannens rättigheter äro följande:

Förmannen har befogenhet att meddela lapparna
i renbetesdistriktet de föreskrifter och av dem
kräva den medverkan, som han finner vara av
nöden för fullgörande av de förpliktelser, som
enligt konventionen åligga honom.

Det tillkommer dessutom förmannen att i frågor
rörande ersättning för skada av renar föra talan
för lapparna i distriktet och därvid jämväl ingå för¬
likning i fråga om skadeersättning och kostnader.

Förmannens åligganden äro följande:

a) att infinna sig i sitt renbetesdistrikt senast
samtidigt med de lappar, som först inflytta;

b) att kvarstanna i distriktet till dess lapparna
flyttat därifrån;

c) att omedelbart vid ankomsten till distriktet
och sist inom åtta dagar uppvisa sitt förordnande
för den eller de syneförmän, inom vilkas tjänst¬
göringsområde distriktet är beläget, och under¬

Kungl.
Maj:ts bef.
utfärdar
förord¬
nande

Förman¬
nens befo¬
genheter
och skyl¬
digheter
(44 och

45 $$
konv.).