OCR Output

26

anmälan gör sig förfallen till straff, om han till det norska
(192 $ 0: betesområdet medför renar till ett antal, som
med 10 på hundra överstiger det i hans anmälan
upptagna, eller om hans anmälan i annat av¬
seende visar sig vara oriktig eller ofullständig i
fråga om något förhållande, som äger betydelse.
Hänvis- — Fylkesmannen kan med Kungl. Maj:ts befall¬
RS 4 ningshavande träffa överenskommelse rörande åläg¬
strikt efter gande för lapp, som anmält sig till visst renbetes¬
ssnean distrikt, att med de anmälda renarna flytta till
nen [43 &, annat distrikt inom fylket. Beslut om sådan hän¬
SR 5s visning skall genom Kungl. Maj:ts befallningsha¬

konv.;

kung]. vande i god tid meddelas lappen.

2. Förmän och andre förmän.

Förmän- — I varje renbetesdistrikt skola finnas en förman
nens antal och en andre förman för lapparna.

och val av 3 a
förmän Val av förman och andre förman skall ske å

(225, det sammanträde, som lappfogden före den 20
12 och 13 januari skall hålla för mottagande av lapparnas
$$ kung.) anmälningar om inflyttning.

Valet gäller för en tid av ett år.

Förman och andre förman väljas av de läppar,
som anmält sig skola inflytta till det distrikt, som
med valet avses,

Vid valet äger varje däri deltagande lapp en
röst. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Till förman eller andre förman må utses allenast
lapp, som anmält sig till det distrikt, för vilket
förman skall "väljas.

Lapp är pliktig att åtaga sig uppdrag såsom
förman eller andre förman. Dock äger han av¬