OCR Output

sålunda göres, skall iakttagas, att den lapp äger
företrädesrätt att inflytta till visst distrikt, vilken
längst där haft bete för sina djur.

Före mitten av mars skall Kungl. Maj:ts be- Senare
fallningshavande tillsända fylkesmannen förteck- förlarande
ning över anmälningarna med tillhörande upp- mälnin¬
gifter. Förteckningen skall härvid åtföljas av IEA
den svenske lappfogdens intyg att, såvitt han är 7's kung.
i stånd att därom uttala sig, de uppgivna renan¬
talen äro riktiga och å förteckningen ej upptagas
andra renar än sådana som lapparna äga rätt att
låta beta i Norge.

Kungl. Maj:ts befallningshavande skall jämväl
överlämna nödigt utdrag av förteckningen till de
förmän och andre förmän, vilka skola utses för
lapparna i varje renbetesdistrikt.

Genom fylkesmannen erhålla norske lappfogden
och länsmännen eller de, som eljes förordnats till
syneförmän vid förrättningar för värdering av skada
genom renar (takstbestyrere), nödigt utdrag av
förteckningen.

Av största vikt är att anmälan sker i rätt tid. Försuwm¬
Gör nämligen lapp anmälan så sent, att den icke In fås dr
kan upptagas å den förteckning, vilken Kungl. 192 $a)
Maj:ts befallningshavande har att tillställa fylkes- go s
mannen senast i mitten av mars, har lappen icke >
rätt att under året inflytta med renar eller låta
sina renar åtfölja inflyttande lapp.

Lapp, som inflyttar till Norge, oaktat han ej
gjort anmälan, gör sig förfallen till straff. (Jfr
vidare sid. 98).

De uppgifter lapp avgiver i sin anmälan måste stiraffpå¬

överensstämma med verkliga förhållandena. Han akad