OCR Output

b) de andra personer, för vilka den anmälde
har renar i sin vård;

c) det antal renar, som skall medföras för en¬
var i anmälningen avsedd person;

d) de renmärken var och en av dem använder,
dock att, när uppgift härom en gång är lämnad,
senare anmälningar allenast behöva omfatta upp¬
gift om ändringar; samt

e) det renbetesdistrikt, inom vilket betningen
skall försiggå.

ovan, jämför vad å sid. 16 och följande anförts angående renar,
vilka må av husbonden medföras.

I

|
; Med avseende å den uppgift, som skall lämnas enligt b) här
|

|

Lappar- Vid sammanträdet inför lappfogden skola lap¬
nes fder parna överlägga och söka enas om, huru de lämp¬
sugen ligen skola fördela sig mellan renbetesdistrikten,
i dre, Så att sammanlagda antalet av de renar, som
I (5och68$ Medföras av de lappar, vilka flytta till samma
kung). distrikt, icke överstiger det för distriktet fast¬
ställda högsta renantalet.
Lappfogden har att senast den 5 februari till
Kungl. Maj:ts befallningshavande översända lap¬
parnas anmälningar jämte eget yttrande däröver.
Skulle det befinnas, att till ett distrikt anmälts
i; flera renar, än dit må inkomma, och hava lap¬
parna icke kunnat enas om, vilkas anmälningar
| skola äga företräde, ankommer det på Kungl.
Maj:ts befallningshavande att för envar lapp be¬
stämma, huruvida han skall äga inflytta till det
distrikt hans anmälan avser eller till visst annat

distrikt. Vid den fördelning av lapparna, som