OCR Output

B. Förberedelser för inflyttningen.

Innan inflyttningen till Norge sker, skola vissa
förberedande åtgärder vidtagas. Dessa avse att
bereda möjlighet att kontrollera, att lapparna
följa konventionens föreskrifter, så att endast där¬
till berättigade lappar inflytta samt att föreskrivna
renantal icke överskridas. Vidare skola utses
personer, som gent emot de norska myndig¬
heterna skola företräda lapparna under uppehållet
i Norge.

1. Anmälan om inflyttning med renar.

Lapp, vilken vill begagna sig av rättigheten
att med renar inflytta till visst renbetesdistrikt,
har att till den svenska lappfogden avgiva anmälan
av innehåll, som nedan sägs, rörande sig själv och
sin familj samt beträffande det renantal, som skall
medfölja.

För mottagande av sådana anmälningar skall
lappfogden före den 20 januari varje år hålla
sammanträde med lapparna. Vid sammanträdet
skall ordningsmannen i vederbörande lappby vara
närvarande för att tillhandagå med upplys¬
ningar.

Anmälan skall innehålla uppgift om:

a) den anmäldes jämte medföljande husfolks
och renvaktares namn och ålder ävensom den
lappby han tillhör;

Anmälan
och till
vem den
skall läm¬
nas (38 $
konv.; 4$
kung).

Tid för
anmälan

kung...

Anmälans
innehåll
(38 $
konv.;

4 $ kung).