OCR Output

2
g

19)

där deras ägare utan rätt uppehåller sig med sina
renar.

4, Sammanfattning rörande renbetesdistrikten.

I följande tabell äro intagna nu ifrågavarande Samman¬
renbetesdistrikts gränser, betestiden i distrikten (2,2555)
samt det högsta antal renar, som må införas i

varje distrikt.

I
| Högsta
| renantal

| |
Namn | (0 PN BS | Betestid

I
|
Balvand | Laamitjern (strax norr om riks- | 1 juli> 4,450
| rösetn:r 238), bäcken till Eide- | 31 augusti
vand, denna sjö, bäcken till |
| Laamivand, denna sjö, Laami- |
| | elven, Langvandet, Sjönstaa- |
| | elven, Övrevand, Gjemgam¬
| I strömmen, Nedrevand, Finn-|
| eidströmmen, Fauskeviken,
| Skjerstadfjorden, Saltdalsfjor¬
| den, Saltelven, Junkerdals¬
elven, Graddiselven till Njalla¬
varreelvens mynning, sist¬
nämnda älv till riksgränsen
samt denna gräns till Laami¬
tjern

Dypenaaga från riksgränsen till > 3,800
sammanflödet med Lönselven,
därifrån räta linjer över Kje- |

Lönsdalen

maavatnet till höjdpunkten |
1,222 på Ölfjellets nordöstra

| brant, Ölfjellets högsta topp |
| (1,754), Skavlens högsta topp
| (1,475) och Stabursdalsfjellets
| högsta topp (1,368) på gränsen
mellan Saltdalens och Mo hä¬

rader, vidare nämnda gräns

till Lönselven, denna älv till

| vattendelaren vid Stödi (686),