OCR Output

Renantal
inom
distrikten
(22,
191 $$).

I varje distrikt må införas endast ett begrän¬
sat antal renar. Detta antal framgår av nedan¬
stående sammanfattning rörande distrikten. I de
tal, som där angivas, inbegripas dock icke kalvar,
som födas under det år inflyttningen äger rum.

Skulle det befinnas, att antalet renar i ett distrikt
med 100 överstiger det högsta antal, som må beta
inom distriktet, äger fylkesmannen förelägga för¬
mannen att föranstalta, att ur distriktet utdrivas
så många renar, att därstädes icke finnas flera än
det högst tillåtna antalet. Sådan utdrivning skall
ske inom 8 dagar, efter det förmannen erhållit
del av fylkesmannens beslut. De utdrivna renarna
skola föras antingen till Sverige eller till sådant
område i Norge, där renar vid ifrågavarande tid¬
punkt lagligen må uppehålla sig.

Åsidosättes föreläggande, som sålunda givits av
fylkesmannen, må utdrivning av de övertaliga
renarna verkställas genom norsk myndighets för¬
sorg.

Vad nu. sagts om utdrivning ur ett distrikt
av Övertaliga renar gäller icke i sådana fall, då
renarna må avlägsnas ur distriktet på grund av
de särskilda bestämmelser, som tillämpas rörande
renar, som olovligen uppehålla sig på norskt om¬
råde (se sid. 97 och följande). Dylika fall äro för
handen bland annat, om de övertaliga renarna
till distriktet inkommit från Sverige, utan att de
därvid medfölja svensk lapp, som då har rätt att
låta renar beta i distriktet, eller om de icke till¬
höra svensk lapp, som då äger efter anmälan
inflytta i distriktet, men icke gjort sådan an¬
mälan, eller om renarna inkommit från ett distrikt,