OCR Output

Ar

b) lapp, som har plägat flytta till Norge
men på grund av ålder, sjukdom eller
fattigdom upphört med flyttningarna;

c) omyndigt barn av lapp, som om¬
nämnes under a) och b); samt

d) oskiftat dödsbo efter lapp, som har
plägat flytta till Norge; dock gäller så¬
dan rätt endast under en tid av 5 år
från dödsfallet.

Lapp, som inflyttar till Norge med andra renar
än dem han äger medföra eller eljes låter andra
än sådana renar inkomma dit, ådrager sig straff¬
påföljd.

3. Betestid. Renantal.

Den tid, varunder renar, som föras på bete åta.
inom ifrågavarande distrikt, må uppehålla sig i (25 s).
Norge, är olika för olika distrikt.

Renar, som skola beta 1 något av distrikten
Fjellvaaktind, Store Kjukkelvandet och Golver¬
skaret må icke inkomma i Norge före den 5 juli
och skola vara bortförda från norskt område
senast den 16 augusti (betesperiod 5 juli—16
augusti).

Renar, som skola beta i något av de övriga
distrikten, d. v. s. Balvand, Lönsdalen och Rai¬
nesen, må icke inkomma i Norge före den 1 juli
och skola vara bortförda från norskt område före
utgången av augusti (betesperiod 1 juli—31
augusti).