OCR Output

16

| nybygge eller biträda vid sådan fastighets sköt¬
sel, har i konventionen gjorts visst undantag. I

enlighet därmed må, så vitt nu är i fråga, lapp
| från Vilhelmina socken, som vid sidan av rensköt¬
1 seln driver jordbruk eller biträder därvid, ändock

; låta sina renar beta å det norska betesområdet,
| under förutsättning att han personligen följer
; och bevakar renarna under den tid betning där¬
å städes äger rum.

| Vilka Nu nämnda bestämmelser avse lapp, vilken efter
: rg anmälan med egna renar och sålunda såsom egen

z bonden husbonde inflyttar till Norge.
| 2 Nord Husbonden må emellertid vid inflyttningen med¬
g | [152 $, föra utom sina egna renar även renar tillhörande
| 192 $ö)J? vissa andra personer. I Karlstadskonventionen av
| 1905 stadgas härom, att överflyttande lapp icke
- må taga med sig renar, som ägas av bofasta eller
I aktiebolag. Konventionen av 1919 innehåller ut¬
| förligare regler. Enligt dessa må först och främst
i medföras renar, som tillhöra hushållets medlemmar,
| d. v. s. sådana som ägas av husbondens hustru
och omyndiga barn samt av tjänare, vilka med¬
följa på flyttningen till Norge.

Men även utomstående lappars renar må med¬
: tagas i vissa fall. Sålunda må i husbondens hjord
: ingå renar tillhörande:

a) lapp, som plägar inflytta i Norge

men på grund av omständigheterna något

3 år är förhindrad flytta. Såsom exempel

| på dylik omständighet kan nämnas sjuk¬

| dom, varav renägaren eller hans hustru
: drabbats;