OCR Output

15

nedan - (sid. 19) intagna sammanfattning rörande
distrikten.

Ovannämnda renbetesdistrikt äro, med undantag
av Balvands distrikt, förbehållna de svenska lap¬
parnas renskötsel, under den tid dessa lappar äga
att där uppehålla sig med renar. Endast i den mån,
som erfordras för tillåten genomflyttning, må andra
än sådana lappar då låta renar beta i distrikten.

2, Vem äger inflyttningsrätt? Vilka renar må medtagas?

Renbetesrätt i Norge tillkommer allenast lapp:

Såsom lapp skall anses person, vilken är av
lappsk härkomst. ;

Rätt att begagna renbetesrätt i Norge under
form av vanlig distriktsbetning äga endast lappar
från Arjeplogs och Vilhelmina socknar.

Alla lappar från nämnda socknar må emeller¬
tid icke inflytta. Redan 1751 års kodicill med¬
gav inflyttningsrätt till Norge endast för sådana
lappar, vilka >»flytta med sina renhjordar över
gränsen in uti ett annat rike». I överensstäm¬
melse härmed har i konventionen såsom villkor
för rätt att inflytta upptagits, att lappen skall
vara nomadiserande. Detta innebär, att han skall
hava renskötsel till huvudsakligt yrke, så att han
på ett stadigvarande sätt personligen följer och
bevakar sina renar. Han får icke samtidigt med
renskötseln bruka hemman eller nybygge eller
biträda vid skötseln därav. Intet hindrar där¬
emot, att han äger exempelvis hemman men låter
sköta detta genom annan person.

Från den allmänna regeln, att lapp, som vill
flytta till Norge, icke får bruka hemman eller

Distrik¬
tens för¬
behållande
åt svenska
lappar

(23 9).

Endast
vissa
lappar
äga be¬
gagna sig
av di¬
strikts¬
belning