OCR Output

FÖRSTA AVDELNINGEN.
Vanlig distriktsbetning.

Vad här Med vanlig distriktsbetning avses i denna hand¬
vg bok den form för utövning av rätten att driva
distrikts- renskötsel i Norge, att lapparna, utan att särskild
betning. uppgörelse angående 'betesutövningen behövt
träffas, efter anmälan, med sina renar inflytta
till vissa i särskilda renbetesdistrikt indelade
norska trakter. Vid denna inflyttning äga lap¬

parna uppföra familjekåtan på norskt område.

A. Allmänna bestämmelser.
1. Betesområden. Renbetesdistrikt.

Betesom- Vanlig distriktsbetning må utövas allenast inom

färde vissa i konventionen angivna områden. Dessa

fråga, må försiggå, benämnas Balvand i Fauske
och Saltdals härader, Lönsdalen i Saltdals och
Mo härader, Rainesen och Fjellvaaktind i Hat¬
fjelldals härad, Store Kjukkelvandet i Hatfjelldals
och Vefsens "härader samt Golverskaret i Vefsens
härad.

Gränserna för dessa distrikt finnas angivna i