OCR Output

I handboken avsedda lappar och hand¬
bokens uppställning.

Såsom här ovan i inledningen anförts, avser
denna handbok de söder om Torneträsk vistande
lapparnas rätt till renbete i Norge. I inledningen
har jämväl omnämnts, att berörda lappars ren¬
betning å norskt område sedan gammalt å olika
trakter bedrivits under skilda former samt att
med utgångspunkt härifrån i konventionen givits
särskilda bestämmelser för de olika betesformerna.
Handbokens uppställning ansluter sig härtill, i
det alla bestämmelser, som avse viss betesform,
sammanförts till en särskild avelning. Fyra sådana
avdelningar finnas, av vilka den första avser den
vanliga inflyttningen i renbetesdistrikt (vanlig
distriktsbetning), den andra inflyttning efter för¬
utgången bygsel, den tredje gränsbetning och den
fjärde betesutövning såsom inderster. Närmare
upplysning om vad de olika betesformerna inne¬
bära lämnas i inledningen till varje avdelning.

Rätt till vanlig distriktsbetning inom de områden,
där sådan betning må ttövas, tillkommer lappar
från Arjeplogs och Vilhelmina socknar. Inflytt¬
ning efter bygsel må av de lappar inom Arjeplogs,
Sorsele och Tärna socknar, vilka därtill förvärvat
särskild rätt, företagas till vissa bestämda områden
i Norge, varest bygsel för närvarande förekommer.