OCR Output

£

dock ansett sig kunna i konventionen för den tid
denna gäller godkänna en ordning med bygsel.
Det har emellertid nu lagts i Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavandes hand att bestämma vilka lappar
skola av den norska myndigheten betraktas såsom
bygsellappar och såsom sådana erhålla kontrakt.