OCR Output

lapparna i övrigt äga i det andra riket samt de
lapparna åliggande förpliktelser under vistelsen
därstädes.

För att giva lapparna en lättare överblick
över de nya bestämmelserna utgivas sammanställ¬
ningar över desamma. Enär emellertid i väsent¬
liga delar olika föreskrifter gälla för de s. k.
nordlapparna, d. v. s. de norr om Torneträsk
vistande lapparna, samt för de lappar, som uppe¬
hålla sig söder om sagda sjö, hava sammanställ¬
ningarna uppdelats på två särskilda handböcker.
Nu förevarande handbok gäller sistnämnda lappar.

De i konventionen intagna föreskrifterna rö¬
rande nu ifrågavarande lappars rättigheter i Norge
äro, så vitt de angå lappar från Norrbottens och
Västerbottens län, i stort sett grundade å dessa
lappars renskötsel, sådan den under årens lopp
kommit att utveckla sig. De enligt konventionen
för dem upplåtna norska områdena motsvara så¬
lunda i allmänhet de trakter, där för närvarande
svensk renbetning äger rum. Dock har renbetning
förbjudits inom "ett i Hatfjelldals härad beläget
område, som besökes av lappar från Vapstens och
Norra Vilhelmina lappbyar. Å andra sidan har till
bruk för lappar från Arjeplogs och Vilhelmina
socknar anvisats vissa trakter, vilka väl tidigare
använts av svenska lappar, men dit under senare år
sådana lappar icke fört sina renar på bete. Vidkom¬
mande jämtlandslapparna, vilkas renbetningi Norge
saknat stöd i 1751 års kodicill, må dessa lappar
med visst undantag ej vidare där beta sina renar.

Beträffande den ordning, som tillämpats vid
renbetesrättens utövning i Norge, har kunnat
särskiljas vissa olika former. En dylik form har