OCR Output

Inledning.

Sedan gammalt hava de svenska nomadlapparna
i stor utsträckning betat sina renar inom Norge,
likasom vissa norska lappar för sin renskötsel
begagnat sig av svenska områden. Denna betning
har godkänts av de båda rikena och vunnit be¬
kräftelse i överenskommelser dem emellan.

De rättigheter, som för närvarande uti ifråga¬
varande hänseende tillkomma lapparna, äro grun¬
dade å gränstraktaten av den 18 oktober 1751,
där de finnas omnämnda i ett bihang eller s. k.
kodicill. Genom konventionen den 26 oktober
1905 angående flyttlapparnas rätt till renbete
m. m. (den s. k. Karlstadskonventionen) har fast¬
slagits, att kodicillen icke må av någotdera riket
ensidigt uppsägas. Båda rikena hava tvärtom för¬
pliktat sig att allt framgent tillåta, att vartdera
rikets flyttlappar må med viss jämkning åtnjuta
de rättigheter, som omtalas i kodicillen.

Under den långa tid, som förflutit sedan kodi¬
cillens tillkomst, hava dennas bestämmelser blivit
i mycket föråldrade. Särskilt har uppkomsten
av en stark bosättning och jordbrukets framsteg
inom en stor del av de områden, där lapparna