OCR Output

Förklaring

av paragrafhänvisningarna i kantrubriker och
överskrifter.

I de fall, då endast nummer med åtföljande paragraftecken
- finnes utsatt i kantrubrik eller överskrift, åsyftas paragraf i
| konventionen den 5 februari 1919 mellan Sverige och Norge
angående flyttlapparnas rätt till renbetning (Svensk författ¬
ningssamling nr 895 för år 1919).

Vid hänvisning till paragraf i lagen den 20 juni 1919, inne¬
fattande bestämmelser i anledning av konventionen (Svensk
författningssaml. nr 445 för år 1919), utsättes jämte nummer
Rb och paragraftecken förkortningen »L».
| Vid hänvisning till paragraf i kungörelsen den 15 december
Å 1922, innefattande bestämmelser i anledning av konventionen
(Svensk författningssaml. nr 602 för år 1922), utsättes jämte
nummer och paragraftecken förkortningen »kung.».

Sker samtidigt hänvisning till konventionen samt till lagen
eller kungörelsen begagnas för konventionen förkortningen
»konv.» samt för lagen och kungörelsen ovannämnda förkort- .

ningar.