OCR Output

354 Mo.

Kyrkoherdar:

Michaél Huss. (1826—36). F. 1782 i Selångers Pastorat.
Fadr. d. v. extra Predik., sedermera Commin. ibm, slutl. Kyrkoh.
i Föllinge, Joh. Ax. Huss sen.

St. 1803; Prestv. 1814 till Past.-Adj. i Hede; v. Commin. i
Frösö 1816; v. Commin. i Arnäs s. å.; Capellpred. i Linsell af
Svegs Pastorat 1818; Capellpred. 1821 uti Stugun och Borgvattnet;
den förste Pastor i Mo nya Pastorat, som frånskiljdes Själevad 1826;
Hilllr:: 1827..1 4836.

År 1829 hedrades Mo församling af Kon. Oscar I, ss. Kron¬
prins, med en ljuskrona, för en stiftad måttlighetsförening.

Jon. Oiofsson Klockhoff. (1837—51). F. 1787 i Gåhlsjö
uti Botheå S:n.

Fadr. Brukspredikanten vid Gåhlsjö bruk, sedermera Commin,
i Nordmaling, Olof Klockhof.

St. 1806; Prestv. 1810; tjenstg. först ss. Past,.-Adj., sedan
(1812) ss. Nådårspred. och slutl. (1816) ss. Commin.-Adj. i Nord¬
maling; v. Commin. i Häggdånger 1818—938; var tillika, under
samma tid, biträdande vid pastoralvården ibm, samt tillf. Pastor
under Riksdagarna 1823 och 1828; erhöll v. Pastorstitel 1825;
utn. Kyrkoherde i Mo i N. Ångermanland 1837; v. Pastor, med pa¬
storalvård, ibm under nådåren 1838-—40; tilltr. Pastor i Mo 1840.
T 1851: 5
Ibland sönerne märkas: f. d. Brukspredikanten vid Ytterstforss
uti Skellefteå Pastorat, sedermera Bruks- och Sågverksintressenten
dersammastädes, Ol. Dan. Klockhof, och Contr.-Prosten, Kyrkoh. i
Mo sedermera, Pehr Magnus Klockhof.

Anm. Slägten härleder sig ursprungligen ifrån Mecklenburg i norra
Tyskland, hvarifrån inkom till Sverige i Kon. Gustaf II Adolfs tid en Kyrko¬
herde sedermera i Lith i Jemtland (1639—84) Hans Claudius Klockovius,

Ramsele Pastorat (med Hellgum) m. m. Comministrar och Prostar, hvari¬
bland märkes Comministern i Hellgum (vid d. v. Ramsele Pastorat) Petr.
Ol. Klockhoff (farfadren), men farfarsfadren, som lefde i början af 1700-talet,
var Länsman på Frösön.

åker.