OCR Output

Mo Pastorat.

(Tillhör enl. 1860 års reglering Ångermanlands Nord¬
vestra Contract; förut Ångermanlands Norra
Contract).

Pastoratet hörer till de nya och upkom 1822 ifrån Själevads
åtskilliga byar, enl. Kongl. Br. af d. 3 Oct. s. å.

Anm. Mo Socken torde upkommit jemte Pastoratet; ty ss. Capell 1.
Annex har den ej varit synlig.

23