OCR Output

PRESS

Hernösand. 65

| Lectorer i främmande, lefvande språken:

å Denna Lection, som förut bestridts af Gymnasii-Adjuncten,
är ny och har sedan 1864 uptagits ibland Läroverkets befullmäk¬
tigade öfrige Lectorer.

Mag. And. Magnus Petersson. (1864—69). F. i Werm¬
land 1825.

St. 1847 i Upsala; Prom. Ph. Mag. ibm 1860; Lärare vid Ly¬
ceum i Upsala 1861; Acad. Docens vid samma Universitet 1864;
Lector i främmande lefvande språk vid Hernösands högre Elementar¬
Läroverk s. å.

Reste i Tyskland och Frankrike 1858 för språkens inhemtande.

Disp. presidendo för Lectoratet i Hernösand 1864, med afhand¬
lings-ämnet: Les Phrases Conditionelles de la langue Frangaise.

Rector vid Elementar-Läroverket tillika 1868; Lector i främ¬
mande lefvande språk vid Wenersborgs högre Elementar-Läroverk
1869; Lector i d:o d:o vid Upsala h. Elementar-Läroverk 1873
in Nov.

Mag. Nils Pet. Ödman. (1870—). F. 1838 i Wermland.

St. 1856; Ritlärare vid Upsala h. Elementar-Läroverk 1861—
63; Prom. Ph. Mag. 1866 i Upsala; Lärare (i främmande lefvande
språk) vid Götheborgs Real-Gymnasium 1867; Utn. Lector, efter
dertill hörande aflagda specimina, i främmande lefvande språk vid
högre Elementar-Läroverket i Hernösand 1870 in Dec.

Anmäld ss. sökande till en Lectorsplats i de lefvande moderna
språken vid Upsala h. Elementar-Läroverk 1873.

Han besökte, under utrikes resor, utländska Universitet för
språkens inhemtande.