OCR Output

vs NAR RE Dr SN NE Rn nDs Aa

Hernösand. NR 59
Mag. Carl Gust. Nordin. (1775—98). Se sist Biskoparne.

«Mag. 01. Huss. (1798—1838). F. 1756 i Sunne Pastorat
i Jemtland. Fadr. Regements-Pastorn vid Regementet, sedermera
Kyrkoherden i Refsund Mag. Joh. Er. Huss. ;

St. 1777 och Prom. Ph. Mag. 1782 i Upsala (jemte en äldre
bror, e. o. Kongl. Hofpred. sedermera, Mag. Er. Huss); Vicarier.
Cons.-Not. i Hernösand s. å.; Cons.-Not. 1788; Spec. pres. 1791;
Gymn.-Adj. 1792; Eloqu. Lect. 1798; e. o. Professor titulerad och
tjenstledig för ålderdom, 1826 ifrån sin Lection; Jubelmag. 1833.
11838.

Gift med en Walanger (Lectors-d:r i Hernösand).

Conrectorn, sedermera Läroverks-Adj. i Hernösand, Mag P.
S. Huss, märkes bland sönerna.

Mag. Eric Olof Sundberg. (1838—49). Se Kyrkoh. sist
i Botheå,

Mag. Adolph Fredr. Wimmercranz. (1849—). F. 1815 på
Gottland.

St. 1835 och prom. Ph. Mag. (ultimus) 1842 i Upsala; Linguz
Latine Docens 1843 vid samma Academi; Under åtskilliga ter¬
miner Lärare tillika vid Upsala Realgymnasium samt Examinator
i Student-ex. 1848 höstt. (i moderna språken) och 1849 vårt. och
följ. (i Latin); Utn. Eloqu. och Poés. Lect. vid Hernösands Gymna¬
sium 1848; tilltr. 1850.

Innehade Rectoratet tillika vid Högre Elem.-Läroverket ibm 1855
—57 och 1862—68.

Led. i Kongl. Musik. Acad. i Stockholm 1859; Ridd. af K.
N. 0. 1866.

Disp. pres. 3 serskilda gånger i Upsala 1842 och 1843, utom
sin pro-gradu disputation, hvars ämne i serskilda afhandlingar ock
utgjorde grunden för de öfriga disputationsacterna, nämligen: M.
Tullii OCiceronis de pulchritudine et arte dissertatio.

Reste om sommaren 1862 i Tyskland, Schweitz, Italien, Frank¬
rike och Belgien, för inhemtandet af de utländska Läroverkens
beskaffenhet och lärosätt.

Bibliothekarie vid Hernösands Gymnasii Bibliothek tillika (jemte
sin Lection) omkr. 1850—567).

Gift 1:0 och 2:o med Sophia och Ida Häggblad (Lectorsdöttrar