OCR Output

56 Hernösand.

Prof. Mag. And. Abr. Grafström. (1833—36). Se Kyrkohf.

sist i Umeå. i
/

Mag. Carl Jacob af Nordin. (1836—64). F. 1797 i Herå¬
ösand. Fadr. Eloqu. Lect. d. v. och Preb.-Pastorn i Skellefteå,
slutligen Biskopen öfver Hernösands Stift, Doct. Carl Gust. Nordin,

St. 1814; Undergick Hofrätlts-ex, och e. o. Canzlist i Svea
: Hofrätt 1818; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1824; Docens i Hist. Lit¬
ter. 1826 ibm; e, o. Canzlist i Riksarchivet s. å.; Canzlist i Preste¬
Ståndet vid Riksdagen 1828—30; Hist. Lect. vid Kongl, Krigs¬
Academien å Carlberg 1833.

Reste under sommaren 1834 i Tyskland och Danmark.

Hist. Lect. i Hernösand 1836.

Ledamot i Samfundet för utg. af handskrifter rörande Skan¬
dinaviens historia 1834 och uti Sv. Fornskrift-Sällskapet 1844.

Såsom Lector i Hernösand parenterade vid Kon. Carl XIV Jo¬
hans 25-åriga Regeringsjubileum 1843 '/,.

Ridd. af Kongl. Nordstjerne-Orden 1859; Erhöll 1863 tjenst¬
ledighet och 1864 ss. Emeritus afsked ifrån Hist. Lectionen, samt
vistades sedan i Stockholm. + 1874; i Stockholm.

Mag. Wilh. Mauritz Carlgren. (sedan 1865). F. 1833 i
Dalarne. |
St. 1852; Prom. Ph. Mag. 1860; Adj. vid Wexiö h. Elementar¬

RN NV Rn

a.

Lector vid Östersunds h. Elementar-Läroverk s. å. (utan att till¬
träda); Um. Hist Lect i Hernösand 1865; tilltr. 1866. ;

Utg. Disp. om Kronans Regale, i afs. på Stora Kopparbergs
kopparverk. Ups. 1860. (Phil. gradualdisputation);

D:o om Rom. republikens återgång till monarchi, med hufvud¬
sakligt afs. på de inre förberedande orsakerna (med tillägg af åt¬
skilliga satser i Sv. språket), Weslerås 1864 (Spec. presid. för
sökt Lectorat i Fahlun);

D:o om Rom. klientelets ursprung (jemte Lat. Theser), Hern¬
ösand 1865 (Spec. pres. för Lectoratet ibm).

D:o Tal, hållet i Hernösands Domkyrka vid 150- "ÄN Jubel¬
festen till minne af Kon. Carl d. 12:s död 1868.

VA