OCR Output

Hernösand. 55

Författat: Hist. om Sverges Adel, utg. efter författarens död, 1822,
Stockholm.
N
, Mag. Carl Stridsberg. (1796—1800). Se Prim. Theol.
Lect. sist.

Mag. Fale A. Burman. (1800—9). F. 1758 uti Offerdal
uti Jemtland. Fadr. Kyrkoherden ibm, Professor Mag. Ol. Abr.
Burman.

St. 1774; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1782; Histor. Docens vid
Upsala Academi 1787; Specim. Presidendo i Phil. Fac. s.å.; Adj.
vid Kongl. Vetenskaps-Academien ibm 1791; Sec. Adj. Gymnasii
i Hernösand 1792; Ordinarie Gymnasii-Adj. 1798 ; Histor. et Moral.
ect. 1800; + 180920.

Lector Burman berömmes ss. en lärd och vitter man, som
vunnit högsta priset i Kongl. Sv. Academien, och en gång varit pris¬
belönt i Kongl. Vitt.- Hist.- och Ant.-Academien.

Mag. 01. Fredr. Forssberg. (1813—31). F. 1762 vid
kopparverket uti Kalls S:n i Undersåkers Pastorat i Jemtland. /Fadr.
Gruffogde vid Gustafs och Carlbergs grufvor ibm.

St. 1785; Prom, Ph. Mag. 1794 i Upsala; Th. Cand, 1807; v.
Hist. Lect. i Hernösand 1808—95; vicar. Collega vid Lärdomsskolan
1809 under höstterm.; vicar. Log. et Metaph. Lect. 1810 ibm; v.

Reste ss. Magister i Danmark, Ryssland, Finland och de
Svenska provinserna under somrarna 1797—1804 i sällskap med
Kammarherren Baron D. H. Stjernkrona på Wermdön.

T ASIEN

Var gift med Cath Marg. Svedbom (Comm.-d:r i Hernösand),
T 1854 i Stockholm, som först var i äktenskap förenad med Math.
Lectorn i Hernösand Mag. P. A. Hellzén, + 1811 3/,.

Lector Forssberg egde en stor historisk lärdom och var en lär¬
junge af den lärde Histor. Prof. m. m. i Upsala, Doct. Er. Mich.
Fant (cfr Hernösands Stifts Tidn. N:o 12 för år 1831, der en om¬
ständligare biographi förekommer).

Ligger begrafven med ett större granit-monument å Hernösands
nya kyrkogård.

En dotterson är Docenten i Litteratur-Historien vid Upsala Aca¬
demi Mag. Wilh. Svedbom. ;

+”