OCR Output

ja EE Ana SfE

Le

LAN

Hernösand i | 30

Histor. et Eth. Lectores:

S Mag. 01. Steph. Gran. (1650—56): Se Kyrkoh. sist i
Piteå.

Mag. Jac. Abr. Eurenius. (1658—79). Se Kyrkoh. sist
i Nora. ;

Mag. Clemens J. Rudin. (1679—90). F: 1644 i Rö uti
Högsjö S:n.

St. 1664; Rect. Sch. 1670 i S:t Clara i Stockholm ; Prom,
1676 !7/, i Upsala; Gymn.-Adj. och Cons.-Not. i Hernösand 1677;
Histor. Lect. 1679. + 1690 7/.

Wallander var först hans namn. Tun. har honom ss, Hist.
et Poös. Lect. och ss. Th. Lect. 1688.

Mag. 01. A. Hernodius. (1690—96). Se Kyrkoh. sist i
Thorsåker. ä

Mag. And. J. Asp. (1696—1701). Se Kyrkoh. sist i Nora

Mag. Mart. Dan. Solander. (17014-—11). Se Kyrkoh: sist
i Thorsåker.

Mag. Zach. N. Plantin. (1711—16). Se Kyrkoh. sist i
Umeå. É

Mag. Joh. OI. Gene. (1716-—38). F. i Hernösand omkr.
1664. Fadr. Borgmästaren OL Abr. Gene.

St. 1684; Prom. 1694; Rector Sch. i Hernösand 1698; Hist.
et Mor. Lect. 1716... T 1738 in April,

Kallades Professor och tecknas ss. en lärd man.

Anm. Tungzgus har hans tid ss. Lector 1714—388 och förmäler, att
han begagnade, ss. Rector Sch. Triv., Vicarius 1703—14, dels för en resa
uti en arfsfråga till Liffland (1703), dels för sin ohelsa och sitt besynner¬
liga lynne, och skulle han till och med för sitt uteblifvande öfver permis¬
sionstiden borta, funnit Rectorstjensten vid sin återkomst (1705) tillsatt
med en annan ordinarie Rector Sch., hvilket ock väl fördystrade hans
helsa, så att han ej förrän ss. Lector (1714) kunde återtaga sin embets¬
verksamhet.

Mag. Nic. Nic. Granbaum. (1738-44). Se sist Sec. Th.
Lector.