OCR Output

52 Hernösand.

vid Lunds Academi, sedermera General-Directeuren vid Sundhets¬
Collegium i Stockholm, Med. Doct. Mag. Nils Joh. Berlin, och Lä-/
roverks-Adj. i Hernösand, sedermera i Örnsköldsvik, Mag. Henr.,
Aug. Berlin. ;
Utg. Psalmi Davidis, notis criticis et philol. illustrati, 1805.

Mag. Pehr Engman. (1844—63). F. i Tynderö S:n i Me¬
delpad 1804. Fadr. Bonde.

St. i Upsala 1825; Prom. Ph. Mag. 1836; v. Histor. Lector i
Hernösand 1836—37; utn. Coll. Sch. i Piteå 1838; v. Histor. Lec¬
tor iterum i Hernösand 1838—39; Gymn.-Adj. s. å.; vice Lector
i Philosophi tillika 1843; Föreläste Naturalhistoria tillika 1836—
44, jemte sina öfriga befattningar.

Anm. Före denna tid hade inga Lectioner i Naturkunnigheten vid
Hernösands Gymnasium publikt lemnats, utom några månader 1834 Maj—
Juni och Oct.--Dec. af N. J. Berlin, d. v. Chemis Docens i Upsala.

Ph. Lector 1844; Var dessutom Secreterare uti Westernorr¬
lands Läns Hushållnings-Sällskap s. å. och vidare. + 186327,
ss. utnämnd Riddare af Kongl. Nordstjerne-Orden, innan under¬
rättelsen om denna Ordens-utnämning hit från Stockholm hann

honom.
| Lector Engman egde stora förtjenster om Hernösands Läro¬
verk ss. en skicklig och omsorgsfull Lärare.

NR NA —-— oh ” pt ber Re Nr, ATS

Dr NR NR

Mag. Fredr. Widmark: (1864—). F. 1828 i Sundsvall.

St. 1846 och prom. Ph. Mag. i Upsala 1863; Docens i Forn¬
Nordiska språket vid Universitetet ibm 1864; Ph. Lector vid Hern¬
ösands Högre Elementar-Läroverk s. å. (med föreläsnings-skyldighet
i Sv. Språket och Philos. prodiéedeutik); Rector tillika vid samma
Läroverk 1869—74, med prolongation för låseåret 1874—75 samt
vidare vid höstt. 1875 prolongation dervid på 2 år; Bibliothekarie
tillika (1867) ibm.

Föreslagen vill Professor i Nordiska språket vid Lunds Univer¬
sitet (2:a 1loco) 1865.

Lector Widmark aflade, ss. Student i Upsala, Dimissions-Exa¬
men inför Theol. Faculteten 18534, och reste (ss, Sederholmsk
Stipendiat) i vetenskapliga ändamål i Westerbotten 1860.

Utg. åtskilliga vetenskapliga upsatser i grammatikaliska äm¬
nen m. m.; Programmer, ss. Rector, till Skolungdomen, Vetenska¬
pernas Mecenater, Gynnare och Vänner.