OCR Output

AA RA RN

Hernösand. i 31

Anm. Var först Hist. Lect. 1744—66, men tjensten torde bestridts
enom Vicarie. j

Doct. Nic. N. Åmann. (1773—982). F. i Undersåkers S:n
uti Jemtland 1731. Fadr. Kyrkoh. ibm Nic. Jac. Åmann.
VN St. 1751; Med. Doct. 1760, Anatomie Professor 1 Stockholm
någon tid derefter; Log. et Phil. Lector 1773 i Hernösand. + 1782.

Kyrkoh. slutligen i Selånger uti Medelpad (förut Commin. först
i Undersåker, sedan Commin. i Selånger), Mag. Sal. N. Åmann var
en bror; en annan bror var Commin. i Sunne (på Frösön) Jac. N.
Åmann.

Doct. Joh. Salberg. (1783—1810). F. 1741 i Stockholm.

St. 1760; Chir. Mag. 1766; Med. Doct. 1768; Stadsphysicus
i Sundsvall 1770; Garnizonsläkare å Sveaborg 1773; Stadsphysicus
uti Åbo 1774; Provincial-Läkare i Westernorrlands Län s. å.; As¬
sessor 1782; Log. och Phys. Lector vid Hernösands Gymnasium
1783; Lazaretts-Läkare i Hernösand tillika 1788; Provincial-Läkare
1798, endast i Ångermanland. Erhöll ifrån Provincialläkare- befatt¬
ningen afsked 1802. + 1810.

Doct. Nils Magnus Berlin. (1812—44). F. 1771 i Hern¬
ösand. Fadr. d. v. Collega Schole, sedermera Conrectorn, Mag.
Nils Henr. Berlin.

St. 1789; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1794; Phil. Theor. Docens

phien derjemte 1809 och de följ. åren, utom andra förordnanden
vid Adjuncturen; Ph. Lector 1812; Prestv. 1813 och Kyrkoh. och
Prost s. å. i Häggdångers Preb.-Pastorat tillika; Th. Doct. 1818.

Erhöll transport 1822 till Stigsjö Preb.; Contr.-Prost 1832 i
Ångermanlands S. Contract; Led. af Kongl. Nordstjerne-Orden
1836; Lector Emeritus 1843, med bibehållande af Consistorial-göro¬
målen och vice Ordförande vid Hernösands Consistorium under

Var dessutom Revisor i Stats-, Banco- och Riksgäldsverken
1825—30. + 1854 ss, Consistorii Hernoösandensis” Senior och
en af Stiftets äldste.

Doct. Berlin egde grundliga Phil. och Theol. kunskaper samt
var en särdeles skicklig Consistorialis.

Gift med Gustafva Kjernander.

Ibland sönerna märkas: Chemie och Mineralogie Professoren