OCR Output

50 Hernösand. | )
Secreterare och Hofmästare hos Riksrådet Grefve Arvid Horn 1716 )
i Stockholm. + 1730. i

Lect. Bremming beskrifves ss. en utmärkt lärd man. i
Farfadren var Kyrkoh. i Njurunda, Joan Njurenius, och en bror
var Kyrkoh. i Ljustorp, Mag. Jöns Ol. Bremming.

Mag. Nic. Isr. Stecksenius. (1718—26). se Kyrkoh. sist
i Årnäs.

Mag. 01. H. Turdin. (1726—30). Se Kyrkoh. sist i Bygdeå.

Mag. 01. J. Kenzelius. (1730—33). se Kyrkoh. sist i
Nordingrå.

Mag. And. E. Nenzén. (1733—237). se Kyrkoh. sist i Sunne.

Mag. Magn. L. Stridsberg. (1737—61). F. 1696 trol. i
Hernösand. Fadr. Häradshöfdingen i S. Angermanland, Laurent.
Stridsberg.

St. 1715; Prom. Ph. Mag. 1725; Coll. Sch. i Hernösand Q
cl.) 1728; sedermera 1731 Coll. (3 cl) ibm; Log. Lect. vid Hernö¬
sands Gymnasium 1737; Erhöll 1761 afsked med e. o. Professors
titel TA:

Professor Stridsberg egde icke blott en grundlig phil. lärdom,
utan var ock en kunnig Agronom, som gjorde vigtiga upfinningar
till landtbrukets förbättrande. ;

Sönerna voro: Kyrkoh. Mag. Lars Magnus Stridsberg i Botheå;
Rector Sch. i Hernösand, Mag. Magnus Stridsberg, samt Hist. Lect.,
sedermera Prim. Th. Lect. i Hernösand och Kyrkoh. i Stigsjö
Preb.-Pastorat, Mag. Carl Stridsberg.

Anm. Professor Stridsbergs bror var Häradsh. i Jemtland och Hel¬
singland, Eric Stridsberg, och brorsonen Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. se¬
dermera i Ljustorp i Medelpad, Er. Magnus Stridsberg.

Doct. Nic. 01. Gissler. (1761—71). F. 1715 i Gissjö uti
Torps S:n i Medelpad. Fadr. Bonde.

St. 1733; Med. Doct. 1744; Provincial-Läkare s. å. i Ånger¬
manland; Log. och Phil. Lector vid Hernösands Gymnasium 1761.
T-AoCK

Doct. Gissler var både skicklig och flitig Läkare samt Philosoph
och Naturforskare.

Var tillika Ledamot i Kongl. Sv. Vetenskaps-Academien i Stockholm.

AA, rss PR ng er
FS RR ken fär n tent nt NN te