OCR Output

46 Hernösand.

St. 1798; Aflade Juridisk examen i Upsala 1799; Medicin&

Licentiat 1805; vice Provincial-Läkare i Roslagen s. å.; Promi
Med. Doct. 1806; Led. i Collegium Medicum (sedermera Sundhetst
Collegium) s. å.; Provincialläkare i Stockholms Län och Churhus¬
läkare i Norrtelge 1807; Fältläkare vid Kust-arméen 1810; As¬
sessor s. å.; Chir. Mag. 1811; Math. Lect. i Hernösand 1812 (var
tillika dermed ortens Läkare); Led. i Sv. Läkare-Sällskapet 1813;
Var tillika Föreståndare för Hernösands Vaccin-Depöt och blef
utn. Riddare af Kongl. Wasa-Orden 1826. + 1838 224, Be¬
grafven på Hernösands kyrkogård med en prydlig Ke eea af
brun marmor.
Assessor Doct. Lunell var ss. Läkare snillrik och utmärk, och
var han den siste Math. Lector, som bland Gymnasii-Lectorerne
enl. den tidens behof och de Kongl. stadgarne, förenade med sin
Lection Läkaretjensten för Gymnasium, staden och orten. Man
ansåg till och med hans medicinska skicklighet och hans anse¬
ende ss, Läkare så stort, att hans blotta åsyn kunde återge pa¬
tienten helsan,

Mag. Eric Almquist. (1839—72). F. 1802 i Upsala, Fadr.
Theol. Adjuncten d. v. och e. o. Theol, Professorn vid Acade¬
mien derstädes, sist Biskopen i Hernösand, Doct. Er. Abr. Almquist.

St. i Upsala 1821; Prom. Ph. Mag. 1827 ibm jemte 2:ne an¬
dra sina bröder, Carl Jonas, sedermera Th. Prof. Kalsenianus uti
Upsala et Preb.-Past. i Hel. Tref. församl., + 1844, och Axel Fre¬
dric, Med. Doct. och Reg.-Läkare i Westerbotten (Piteå).

Vice Lector i Mathematik vid Gefle Gymnasium 1828; Lärare
vid Upsala Lycgxum i Mathematik 1830—38; Astronomie Docens
tillika vid Upsala Academi 1831; Examinator i Mathematik vid
nya Student-Examen i Upsala 1837—39, jemte Academie-Adjunc¬
terna.

Matheseos Lector vid Hernösands Gymnasium 1839; Ridd, af K.
Nordstjerne-Orden 1861; Erhöll afsked på begäran från sin Lection
1872: T 187406 |

Gift med Julie Donner (Majors-d:r ifrån Westerbotten).

Ups. 1830; d:o de principiis calculi variationis; Ups. 1837,

Mag. Herman Wåhlander. (1875—). F. 1839 i Norrkö¬
ping. Fadr. Kyrkoherden d. v. i Norrköpings Tyska förs. (Hed¬

RR AN mn mA Lr rss ÄN Stan RASER SA