OCR Output

38. Hernösand.

stjerne- Färden och T 1854 !/. ss. Th. beck. i Hernösand.

Hans hustru, Anna Schartau från Lund, + 1873 i Norrtelge,
ligger begrafven jemte honom å Hernösands stads nya kyrkogård.
| Utg. Handbok i Grek. Litteraturen, (öfvers.);

Norbergii opuscula Acad ; m. m,

Mag. Carl Alfr. Cornelius. (1857—59). F, 1828 i Öster¬
göthland; Prom. Ph. Mag. 1854; Th. Cand. 1856; Docens i Th.
Fac. i Upsala s. å.; Th. Lect. i Hernösand och Kyrkoh. i Häggdån¬
ger 1857; Th. Lect. i Linköping 1859; Th. Adj. vid Upsala Aca¬
demi och Kyrkoherde i Hagby Prb. 1860; Professor kalsenianus
(med föreläsningsskyldighet i Kyrkohistorien och Theol. Przeno¬
tionerna) 1862; Kyrkoh. i Danmarks Preb.-Pastorat (i st. för
Hagby) jemte Professionen 1863.

Utsedd till Deputerad bland Upsala Academies Professorer vid
det 200-åriga Jubileum i Lund 1868; Th. Doct. s. å. derstädes
(primus); Ledamot i Kyrkomötet (det första enl. nya representations¬
lagstiftningen) i Stockholm s. å.

Föreslagen (3:0 1oco) till Biskop i Carlstad 1871; d:o (8:0 loco)
till d:o i Hernösand 1864.

Utg. Skrifter: S:t Petri Bref af W. F. Besser (öfvers. fr. Ty¬
skan); 1859;

Theol. Prenotionerna ; Ups. 1872, m. m.

Mag. Jon. Widén. /(1859—). F. 1824 i Thorsåkers Pastorat
uti Ångermanland.

St. 1846 och Prom. Ph. Mag. 1851 i Upsala; Theol. Cand.
1853; Prestv. 1854; Past.-Adj. i Skellefteå (hos Nils Nordlander)
s. å.; v. Gymnasii-Adj. i Hernösand höstterm. 1855; v. Commin.
ibm 1856; Stadscomminister derst. 1857; v, Histor. Lector tillika
1859 (vårterm.); v. Th. Lect. s. å.; Th Lect. och Kyrkoherde uti
Häggdångers Preb. s. å. (1859).

Speciminerade Pres. för Theol. Lectionen i Hernösand 1855.

Folkskole-Inspecteur tillika i Ångermanland 1864 och följ.
till och med 1871.

Preses vid Prestmötet i Hernösand 1866; Th. Doct. i Lund
1868 (vid 200-åriga Jubil. ibm till minne af Carolinska Acade¬
miens derstädes stiftelse af Kon. Carl XD; Kyrkomötsledamot i
Stockholm s. å.; Riksdagsman och Led. i Första Kammaren ibm

SSA sen nt Nn ren RANN NN

Byt SE

RR