OCR Output

fm JR RAR BL porn RR

ESA SF tre RASET I

Hernösand. St

St. 1798; Prom. Ph. Mag. i Upsala 1800; Th. Cand. 1803;

n Licent. 1807; Prestv. s. å. och förordnad till Gymnasii vice

djunct i Hernösand; v. Bector vid Hernösands Triyv.-Schola 1808:
v. Th. Lect. 1809; Gymnasii ordinarie Adjunct 1814; Sec. Th.
Lect. 1815 (med föreläsningsskyldighet i Hebr. språket); Th. Doct.
1818; Prim. Th Lect. 1819; Kyrkoh. och Prost uti Häggdångers
Preb.-Past. 1822 tillika; Kyrkoherde i Hedemora 1832.

Företog 1820, ss. Prim. Th. Lector, en resa till Skellefteå, för
all med den dertill förordnade commissionen taga kännedom om
de” derstädes genom läsaresekterna upkomna religionsoroligheter.

Riksdagsfullmäktig vid Riksdagarne 1823 och 1828; Secrelerare
vid Westernorrlands Läns Hushållnings-Sällskap 1818-24.

Innehade förslaysrum vid 1830 års Biskopsledighet i Iernösand,
jemte Rogberg och Franzen samt Abr. Renström (efter Rogbergs af¬
sägelse). 1 1843.

Gift med en Hellzén (Lectors-d:r i Hernösand) 1811.

Utg. en predikosamling, tryckt efter hans död.

Doet. Joh. Norrmann. (1832—54). F. 1786 i Nordmalings
S:n uti N. Ångermanland. Fadr. Bonde.

St. 1805 först i Upsala, sedan i Lund 1807; Prom. Ph. Mag.
i Lund 1808; Docens s. å i Österländska språken vid Lunds
Academi.

Undergick Hofrättsexamen 1812; Förestod Not.-tjensten vid
Cons. Academicum s. å.; likaledes Sekreterare- och Camererare¬

Österländska och Grek. Litteraturen s. å.; Ordinarie Adj. 1815;
EE: 0: Prof 1817;

Förestod LL. 00. Professionen 1817—20, och hade ock nå¬
gon kortare tid föreståtl Gr. L. Professionen vid samma (Lunds)
Academi.

Theol. Lect. Sec. vid Hernösands Gymnasium 1820—32 (med un¬
dervisningsskyldighet i Hebr. språket m. m.)

Anm. Norrmann är den siste, ss. Andre Th. Leet. vid Hernösands
Gymnasium; ty 1832 indrogs denna tjenst eller förenades dels med Gr. L.
Lectionen, dels med Prim. Theol. Lectorns.

Th. Doct. 1830 vid Jubelfesten; Prim. Th. Lect. och Kyrkoherde
i Häggdångers Preb.-Pastorat 1832; tilltr. Preb. 1834; Revisor 1885,
1843 och 1847 uti Stats-, Banco- och Riksgäldsverken i Stock¬
holm; Secreterare i Westernorrlands Läns Hushållnings-Sällskap