OCR Output

36 Hernösand.

Lect. 1760; Prin. Th. Lect. 1763; Tjenstledig 1783. + 1787.

och Contr.-Prost. i Skellefteå, Doct. Nils Ström, var en son.
Farfadren var Eloqu. Lectorn i Hernösand, sedermera Prosten
och Kyrkoh. i Nordingrå, Mag. Mich. Petri Ström sen.

Doct. Nils Ström. (1787—1800). Tillf. 1783. Se Kyrkoh,
i Skellefteå sist. |

Doct. Carl Gust. Nordin. (1800—5). Se Biskopar i Her¬
nösand.

Doct. Carl Stridsberg. (1805—19). F. 1755 i Hernösand.
Fadr. Log. och Phys. Lect. vid Hernösands Gymnasium, Professorn
Mag. Magn. LD. Stridsberg.

St. 1774; Prom. Ph. Mag. i Göttingen 1778; vice Conrector
vid Tyska församlingens Schola uti Stockholm 1779; Lärare och
Föreståndare 1782 för en privat Skolinrättning derst. (till 1789);
Lärare 1790—95 för H. K. H. Kronprinsen, sedermera Kon, Gustaf
d. IV:de Adolf, i åtskilliga vetenskaper och språk; Kongl. Biblio¬
thecarie i Stockholm 1792;-Secreterare vid Kongl. Nummerlotteri¬
Directionen 1796; Hist. et Mor. Lector i Hernösand 's. å.; Sec.
Th. Lect. 1800 (med föreläsningsskyldighet i Hebr. språket); Prestv.
S. å.; Prim. Th. Lect. 1805; utn. Pastor i Nätra 1807 (utan att till¬
träda); Förste Pastor i Stigsjö Preb.-Past. 1808; Prep. Hon. och
Th. Doct. 1809.

Doct. Stridsberg var för öfrigt Ledamot och Tjensteman vid
flere lärda samfund, nämligen Secreterare för utrikes brefvexlingen
vid Samfundet pro fide et Christianismo (17935); Preses vid Samfun¬
dets Upfostringsdivision s. å. och var dess Ledamot sedan 1794;
Ledamot af Kongl. Musicaliska Academien 1798; Corresponderande
Ledamot vid L”Academie Italienne 1799, m. fl. +t 1819.

Prosten i Botheå, Mag. Lars Jac. Stridsberg var en äldre bror.
En annan bror var Rect. Schole i Hernösand, Mag. Magnus
Stridsberg.

Skr. Likpred. med personalier öfver Kongl. Hofpred. och
Kyrkoh. i Ljustorp ZE. M. Stridsberg 1805 5/4,

Doct. Joh. Häggblad. (1819—32). F. 1776 i Häggviken
uti. Nordingrå S:n. Fadr. Bonde. |

NV RANN RAA Nr Nora RN NS