OCR Output

-— SEPA ARR RNA AP rören järn OPAL

ARE ERE

Hernösand. : 35

Till Wallenstråle adlades 1755 barnen, hvaribland märkes: Bisk.
ti Calmar Doct. Mart. Georg Wallenstråle.
| Utg. skrift. (utom de nämnda) en mängd skrifter i flere ve¬
tensk. ämnen, parentationer, orationer, Lapponica Christiana, Nya
Testam. på Lappska, Likpredikningar m. m.

Bland utg. Likpredikningar märkes en sådan öfver Enke¬
prostinnan uti Själevad Elis. Bohlin, f. Bozeus, med ämnet: En
ropandes röst i öcknene; (Text. Ps. 42: 1—3); tr. Stockh. 1720:

Mag. Eric 01. Walanger. (1724—35). F. i Nätra S:n i
Angermanland omkr. 1687. Fadr. Commin. ibm, Ol. Isr. Walan¬
ger sen.

St. 1707; Erhöll 1713 condition hos Prosten i St. Schedvi
uti Dalarne Mag. Ol Troilius, såsom lärare för sonen, sedermera
Bisk. i Westerås, slutligen Erkeb. i Upsala, Doct. Sam. Troilius,
hvilken han ock 1714 blef följaktig till Academien derstädes.

Prom. Ph. Mag. 1716 ibm; Th. Lect. i Hernösand 1724; Prestv.
1225: 0 1 1730.

Commin. i Nätra Jon. Ol. Walanger och Commin. uti Liden
vid Indals Pastorat i Medelpad, Isr. Ol. Walanger, voro hans brö¬
der, och brorsonen (gen. denne sednare) var Hist. Lect., sedermera
Theol. Lect. vid Hernösands Gymnasium, Mag. Ol. Isr. Walanger
jun., så benämnd till skillnad ifrån sin farfader af lika namn, Com¬
minister Ol. Isr. Walanger sen. (i Nätra).

Namnet är hemtadt af Wålånger, en by uti Högsjö S:n, der vår
Er. Ol. Walangers farfar Vär Bonde.

Mag. Elav. Haqu. Frisendal. (1737—43). Se Kyrkoh. i
Gudmundrå sist. :

Doct. Laur. 0. Ramström. (1743—60). Se Kyrkoh. i Nor¬
dingrå sist,

Mag. Pet. N. Holmbom. (1760—063). Se Kyrkoh. i Själe¬
vad sist.

Mag. Mich. Petr. Ström jun. (1763—87). F. i Grund¬
sunda S:n 1711; Fadr. Kyrkoh. ibm, sedermera Prosten och Kyr¬
koh. i Nora uti Ångermanland, Petr. Mich. Ström.

St. 1730; Prom. Ph. Mag. 1740; Reste utrikes 1742 till Wit¬
tenberg, Halle och Rostock; Coll. Sch. vid Frösön 1746; Apolog.