OCR Output

34 Hörnösand.

)
|

sökan.»

han sig i öfrigt såsom en af de utmärktaste.

Sin första Riksdag bevistade han, ss. Th. Lect. i Hsd, 1719.

Såsom Biskop på Gottland bevistade han Riksdagarne 1738—44,
hela tiden uti Stockholm; och författade de Gottländska Samlingarne
(Gottlandia antiqua et nova), utg. i Götheborg 1747 (1:sta del.),
och 1776 (2:dra del. genom sonen, Bisk. i Calmar, Doct. Mart.
G. Wallenstråle).

Såsom Biskop i Götheborg bevistade hån Riksdagarne 1746 och
1751, som var hans sista, samt egde förslag till Erkebiskop i Up¬
sala 2:ne gånger, nämligen 1748 och 1758.

T 1760 15/. ss. Bisk. i Götheborg.

Likpredikan hölls vid hans begrafning d. !3/, s.å. i Götheborgs
Domkyrka af Bisk. i Skåra Doct. Engelbert Halenius öfver text.
Ps. 31: 22, med ing. Ebr. 13: 14 jemte Ps. 108: 11 ss. paralell,
och betraktelseämnet: En Öhristens uti och hos Gud fasta stad. (Den
aflidne hade sjelf utsett denna liktext).

Som Biskopens död inträffade under utlyst Prestmöte i Gö¬
theborg, fick hela Prestmötet ibm tillfälle att med sorg och ståt
följa honom till grafven. |

Bisk. Georg G. Wallin (d.y. eller sonen) är bekant ss. Theolog,
Historicus, Naturforskare, Talare, Predikant och stor Språkkännare,
utom ss. en i sin vandel värdig och exemplarisk man, som i sin
embetsskicklighet och serdeles i sina förtjenster och sitt nit om
Hernösands läroverk, ss. uti 13 års tid Th. Lector ibm, har få
sina likar.

Till skillnad från sin fader (Bisk. Georg Wallin i Hernösand)
kallas han junior och filius.

Skönt sjunger Bisk. i Linköping Doct. A. 0. Ryzelius, Svea
och Götha Biskopars senior, om denne sin väns död och bekla¬
gar sin förlust uti en öfver honom författad lat. elegie, hvaruti
han liksom afundas honom hans lott, att få dö före sig, när han
börjar denna sin klagosång med dessa herrliga ord:

Me moreris Walline prius? Tibi Parca quietem
Altulit etc. etc. (Se Westéns Hofcler. Hist. 3 del. pag. 41),

Gift 1:o med Elis. Palmroth (Th. Prof.-d:r fr. Upsala) 1714
0/3, T 1721, 2:0 med Marg. Schröder (Th. Lect.-d:r fr. Götheborg),
1726 20:

I

iz