OCR Output

RA Ars SKL, RPS TA

TER

SAG
NV

| Hernösand. ES 83

Kyrkoh, s. å. i Lärbro Preb.-Pastorat; Bisk. i Götheborg 1744; tilltr.
d7AS.
; Disp. presidendo för Theol. Lection vid Hernösands Gymnasium
1710 uti Upsala, vid återkomsten ifrån sin första utländska resa.
Höll, s. å. i Hernösand, ss. utn, Theol. Lector ibm, genast vid
sin hitkomst från samma sn första utländska resa, med anledning
af det s. å. nedbrunna skolhuset, ett lat. tal, under rubrik: Castrum
doloris, sive Deploratio Excidiä Hernoösandensis, cum novus Th. Lector,

ab exteris redux, urbem incendio deletam, et Musas ” errantes conspiceret.

Höll d. 7 Febr. 1711, vid tillträdet af Th. Lection och sitt le¬
damotskap i Consistorium, sitt Introductionstal i Hernösands kyrka,
i anseende till skolhusets ännu då ofullbordade upbyggnad efter
branden, med ämnet: De vocatione Ministri Ecclesie, per viam ma¬
trimonä.

Höll, ss. Th. Lector och Rector Gymnasii, d. ?/,, s. å. ett In¬
vigningstal vid skolhusets återupbyggande och invigning, med äm¬
net: De Scholarum publicarum Mcoecenatibus et osoribus.

Företog 1715, uppå Superintendenten i Hernösand Doct. Georg
N. Wallins (sin faders) egenhändiga skriftliga förordnande, en vi¬
sitationsresa till Åsele Lappmark.

Höll, d. ?/, 4717, med anledning af skolhusets invigning efter
den andra branden (1714 års brand) å detsamma i Hernösand, ett
nytt Invigningstal, med ämnet: Phoébus, ab excidio Gymnasii Hernoös.
intra triennium, triplex ; oratio m. m.

Författade, under sin vistelse i Paris, vid sin andra utländska
resa, 1720—23, sitt lärda Paris m. m., som han utgaf i MNärnberg.

Höll 1723, vid samma sin ull. resa och sin Theol. grad uti
Wittenberg, Licentiatpredikan öfver betraktelseämnet: Christi stora
magt och kraft i de svaga (på Tyska).

Höll likaledes s. å., vid sin afresa ifrån Wittenberg, sin afskeds¬
predikan Annandag Pingst, med ämnet: Guds kärlek och menniskors
återkärlek (på Tyska). |

Innehade s. å. vid Biskopsledigheten i Hernösand, efter sin
fader, ett betydligt antal röster.

Innehade sedermera, under sin tjenstgöring vid Kongl. Hofvet
i Stockholm 0. s. v. kallelse till Pastor i Stockholm, S:t Catharina
m. fl. andra församlingar. |

Om sina befattningar ss. Academie Bibliothecarie (1727) och
Th, Professor (1832) uti Upsala, säger han sjelf, »att han med

3