OCR Output

'
1

32 Hernösand.

Skellefteå sist.

Mag. 01. Er. Mört. (1689—95). F. 1657 i Hernösand. Fadär.
Rådman.

St. 1674; Prom. Ph. Mag, 1685; Gymn.-Adj. och Cons.--Notarie
i Hernösand 1688; Prim. Th. Lect. ibm 1689. + 1695.

Hans död vållades d. !3/, s.å. genom drunkning på den svaga
isen vid Morreberget invid Hernösand på en resa till sin gård
Utansjö uti Högsjö Socken, jemte sin syster Christina, som lika¬
ledes då vådligen omkom,

En äldre bror, Mag. Math. E. Mört, + 1691 ss. Rect. Sch. i
Hernösand, men sonen var Commin. i Sköns Pastorat vid Alnö i
Medelpad, E. Ol. Mört, + 1764.

Mag. E. P. Nesselius. (1697—1701). F. i Näs i Långsele
S:n i Ångermanland. Fadr. Bonde.

St. 1678; Prom. Ph. Mag. 1691; Prestv, 1695 till Reg. Prest
(vid Öfverste Spens Regemente); Gymnu -Adj. och Cons.-Notarie
i Hernösand 1696; Th. Lector 1697. + 1701,

INamnet synes vara hemtadt af födelseorten.

Mag. H. 0. Ungus. (1703--6). Se Kyrkoh. i Luleå sist.

Mag. Joh. N. Norlander. (1706—14). Se Kyrkoh. i Nätra
uti Ångermanland sist.

Doct. Georg G. Wallin. (1714—24). F. 1686 i Gefle. Fadr.
Kyrkoherden bi sedermera Kongl. Öfver-Hofpredikanten och Bisk.
i Hernösand Doct. Georg N. Wallin.

St. i Upsala 1696; Prom. Ph. Mag. 1707; Reste 1708 utom¬
lands, förnämligast i Tyskland och England; Återkom 1710; utn.
Sec. Th. Lect. i Hernösand s. å.; Prestv. och tilltr. 1711; Prim.
Th. Lect. 1714; Reste ånyo utrikes 1720, förnämligast uti Frank
rike och Paris, då han tog vägen genom Södermanland, Östergöth¬
land, Småland, Skåne 0. 8. V.

Th. Licentiat och Th. ec i Wittenberg 1723, under samma
resa; Återkom till Hernösand s. å.; Utn. Kongl. Hofpredikant 1724;
Emottog tjenstg. vid Kongl, öhel i Stockholm, i samma egen¬
skap, s. å.; Kongl. Bibliothecarius vid Upsala Academi 1727; Th.
Prof. ibm tillika 1732; Superintendent på Gottland 1735; tilltr. 1736;

on Ettan ERAN

"mr Nu NA

REAR