OCR Output

Gymnasium i Hernösand.

Detta Gymnasium stiftades af Drottn, Christina och Dess Råd
1648, gillades af Ständerna vid 1649 års Riksdag och öpnades
till begagnande 1650 (Nya Superintendentien, med utn. Superin¬
tendent, var redan d. 3 Juni 1647 stiftad).

Det egde, enligt sin ursprungliga stat, 7 Lectores, hvaribland
2:ne i Theologien, 1 Matheseos, 1 Logices et Metaphysices, 1 Hi¬
storiarum et Ethices, 1 Eloquentie et Poötices, 1 Greece Lingue,
samt 1 Gymnasii-Adjunct. Sedan 1857, enligt Kongl. Förordningen
af d. 25 Nov. s. å, är Gymnasium (jemte härvarande Trivialskola)
regleradt till ett Högre Elementar-Läroverk.

Anm. 1. Det läroverk, som före Hernösands stads och Gymnasii an¬
läggning mest begagnades för hela Norrland, var Gefle s. k. Storskola, som
motsvarade ett Gymnasium och dimitterade ynglingar till Academien. Hon
torde varit stiftad omkr. 1540.

Anm. 2. Efter Gymnasiernas inrättande (bland hvilka Westerås af
år 1620 och Strengnäs” af år 1626 äro de äldsta i Sverge) skedde dimission
derifrån till Academien, der Student-examen aflades ss. inträde derstädes,
till år 1864, då de Högre Elementar-Läroverken, under närvaro af vissa
dertill från Academierna utsedde Professorer (Censorer), ock erhöllo Stu¬
dentexamensrätt, med dimission således efter denna tid till Academierna
af documenterade och godkände Studenter, för att då genast få gripa sitt
valda vite genus an, med studier till sina Academiska och Embets-examina.

Anm. 3. Den vid Academien af ålder brukliga Depositorstjensten, som

någon del med sina stora missbruk af Rikscancellairen Axel Oxenstjerna
och Upsala Academies . Cancellaire Joh. Skytte, till förmån för vetenska¬
perna, redan omkr. 1637, till dess den slutligen alldeles uphörde; ty skulle
Novitierna, enligt det äldsta bruket, som stod i gång både vid de Svenska
och Finska Academierna undergå, under berörde Depositors " ledning, en
viss marterande reningsprocess, för att blifva initierade och förbrödrade
med de äldre academici, hvarvid proceduren var sotning, utklädnad, svin¬
betars bärande i munnen, samt andra uptåg, jemte vissa frågors besva¬
rande, som de till sluts, efter skedd drift, ss. en fårhop på gatorna till
Academie-huset, skulle absolvera, och som tillika utgingo mäst på en dia¬
lectisk spetsfundighets ytliga puts, hvarpå de ändtligen rengjordes, fri¬
åfvos och ansågos för Åcademiska medborgare. I sina modererade former
ortfor dock depositionen och penalismen vid Academierna till inemot år
SD: ER ibland de studerande inbördes uphörde den ej alldeles förrän
omkr. 7;

> Såsom den siste Depositor vid Upsala Academi märkes Mag. Joh. Joh.
Thelin, som före sin prestvigning 1692 var det. Han var f. i Nordingrå
(Tela by) i Ångermanland 1656 och + 1717 ss. Kyrkoherde i Häfverö och
Singö Pastorat i Upland.