OCR Output

26 Hernösand. Ö
1866 !2/,, i Hernösand (med Eleverne Magn. Theod. Berlin och
Ol. Hedin) efter aflagd Prestex. ibm; Har tjenstgöring enl. Kongl.
Br. af d. 27 Juli s. å., närmast ss. Missionär i Evang. Foster-/
landsstiftelsens tjenst; |

Missionspred., "de första åren efter sin ordination, i de Afri¬
kanska hednaländerna; Höll sedan, efter återkomsten till Sverge,
missionspredikningar och tal här och der i församlingarna (på
sommaren 1872 i Hernösand) i och för Svenska Missionsverket,
och Missions-ångfartyget Ansgarii byggnad och utrustande ; Pastors¬
Adj. och vid Pastoralvården biträdande uti Häggdånger i Ånger¬
manland 1873 in Sept.; Domkyrko-Adj. och Hospitals-Predikant i Hern¬
ösand 1875 M,.

An Nr TN AA RA NP

Navrten,