OCR Output

MER EEE E ESS OA AT IR S

SRA SSE

Hernöosand. SA

Högmässopredikanter i Hernösand.

— Tjensten synes hafva upkommit 1714; ty finner man, före
denna tid, inga serskilda Högmässopredikanter anställda.

Pet. Er. Thelaus. (1714—18). Cfr Commin. i Piteå 1:sta
Ländsförs. sist.

Laur. Dan. Offerdalin. (1718—28). > Cfr Commin.' sist i
Bygdeå (Nysätra).
Anm. Vid 1729 års inträffade vacance både vid Högmässopredikants¬

tjensten : och -Stadscomministerstjensten härstädes, inbiberades den förre af
dessa tjenster, som 1730—37 blef ett med den sednare.

Jon. I. Nordvall. (1737—44). Cfr Råneå Pastorer sist.
Mag. N. 0. Sund. (1744-48). Cfr Pastorer i Umeå'sist.

Mag. 01. Jon. Genberg. (1748—51).,'SevPastorer'i Offer¬
dal sist.

Mag. Sam. Er. Huss. (1751—62). Cfr Kyrkoh. sist i Oviken.

Mag. Nils H. Berlin. (1762—74). Se Con-Rector sist i
Hernösand. ;

Mag. Dan. Elavi Frisendal. (1774—77), Se Kyrkoh. sist
i Ragunda.

Pehr Engman. (1778—79). F.i Medelpad omkr. 1750;
Högmässopred. i Hernösand 1778; + omkr. 1780.
Födelseorten torde varit Ljustorps Pastorat:

Bengt Engmark. (1779—82). Se: utn: Comminister i Un¬

dersåker. :

GG si Commin. Strinnholm torde varit Högmässopred. samt Comminister
—91.

Mag. Henr. Jac. Berlin sen. (1792-98). Se Kyrkoh? sist
i Resele,

And. Nordholm. (1798—1804). Se Sockenpred. sist i Fjell¬
sjö vid Ramsele d. v: Pastorat.