OCR Output

20 Hernösand. ' i

Var gift med Anna Magd. Uneus (Lectors-d:r fr. Hernösand), )
f. 1750, + 1811, som sedan blef omgift med Handelsm. Clausén 5
Hernösand, + 1790.

Rect, Sch. och Ridd. Mag: Jon. Svedbom i Hernösand var
sonen, + 1864. Commin. Svedboms d:r Cath. Marg. blef gift 1:0o
med Math. Lect. P. A. Hellzén i Hernösand, 2:o med Hist. Lect.
ibm 0. F. Forssberg. ;

Namnet synes vara hemtadt af Svedje i Nätra, stamfadrens
hemort.

Anm. Eh Comminister Strinnholm förekommer sedermera omkring
1790—91. + 1791.

Mag. Henr. Jac. Berlin sen. (1798—1806). Utn. 1796.
Se Kyrkoh. sist i Resele.

Pehr Gerdlund. (1808-13). Se Kyrkoh. sist i Lith.

Mag. Joh. Sam. Thelaus. (1814—20). Se Kyrkoh. sist
i Anundsjö.

Mag. Joseph Backlund. (1821—26). F. i Indals S:n i
Medelpad 1785. Fadr. Bonde.

St. 1808; Prestv. 1810 till Adj. i Säbrå; Adj. i Tuna i Me¬
delpad s. å.; Prom. Ph. Mag. 1812; v. Collega s. å. i Hernösand;
Cons. vice Notarie 1813; Högmässopredikant ibm tillika 1815;
Stadscomminister och v. Pastor med Pastoralvårdsbiträde derjemte
1821 (med Intr.-pred. hållen s.å. Sönd. Septuagesima, Om Arbe- = =
tarena i Vingården, öfver ämnet: »Den myckna säden, de svaga ar- i
betarena och den nödvändiga bönen, ing.-orden Math. I: 37, 38)»; utn. /
Kyrkoherde i Sköns Pastorat uti Medelpad 1824; tilltr. 1826; Prost
1828; vice Contr.-Prost 1830; ord. Contr.-Prost 1846; Jubelma¬
gister i Upsala 1863; Entledigad 1861 från Contr.-Prosts-Expe¬
ditionen; + 1867.

Utg. Förslag till ny Evangelii-bok i sammandrag af de 4 Evan¬
gelierna (jemte E. P. Selahn), 1 del. 1819;

Revisionsförsök öfver Marci Evangelium, 1860; Sundsvall; Delar
och Upsatser i Trio, en påbegynd Exeges öfver Nya Testamentet
(med fördelning på 3:ne personer, som om samma arbete förenat
sig, nämligen B., S. och B.: Bisk. Isr. Bergman i Hernösand, Prosten
Doct. J. A. Säve i Tuna uti Medelpad och hän sjelf); 1850; m. m.

TR Å AA ÄN

NAN JR