OCR Output

RR RRARUR RR FN JEESRRTA Sf a rn FRA fr

j Hernösand. i 17
1 som brukade sidentygshatt, hvilket ansågs mycket ovanligt.” (Fants
) Ups. Erkest. Herdaminne, del. 1 pag. 157).

Namnet Watz (Säf) torde vara af födelseorten, som troligen var
Säbrå socken uti Angermanland.

Cand. Joh. Ol. Anthelius, (1665—71). F. i Högsjö S:n
uti "Ångermanland. 'Fadr. Commin. ibm, sedermera Kyrkoh. uti
Segersta i Helsingland, slutl. Prosten i Botheå i Ångermanland,
Olaus H. Anthelius.

St. 1653; Prestv. vid pass 1660, och tjenstgjorde någon tid
(1662) uti Wänge Pastorat i Upland, ss. Adjunct hos Kyrkoher¬
den derstädes Olaus Nicolai Bothniensis. Se Fants Herdam. öfver
Upsala Erkest., del. 3 pag. 447);

Phil. Cand. 1663; Förste Stadscommin. i Hernösand 1665; Apo¬
logist tillika vid Scholan derstädes 1666; + 1671.

Joh. A. Hernelius. (1673—76). F. i Hernösand. Fadren
Borgare.

Collega Sch. (2 cl.) i Hernösand 1673; I:ste Stadscommin. ibm
s. å. tillika; + 1676.

Anm. Om han varit en bror till Kongl. Hofpred., sedermera utn.
Superintendenten i Liffland och XKyrkoh. i Riga, Mag. Math. Haqu. Her¬
nehus, skulle hans fader varit Borgaren och Handelsmannen (den rike)
Herr Håkan i Hernösand; men var han troligen cousin 1. syskonbarn till
Hofpredikanten.

Petr. P. Gropman sen. (1678—88). F. i Hernösand.
Fadr. Köpman ibm; St. 1674; Apologist och 1:ste Stadscommin. i
Hernösand 1678; + 1688.

Commin. i Selånger och Sundsvall, Petr. P. Gropman (jun.)
var en son. |

Er. Christ. Sebrelius. (1692—1712). Cfr Svegs Pastorer.

Laur. A. Engman. (1712—21). F. 1680 i Föske uti
Ljustorps S:n i Medelpad. Fadr. Bonde.

1:ste .Stadscomm. och Collega Sch. (1 cl) i Hernösand 1712;

Collega Schole derstädes (2 cl.) 1715, med Comministerstjen¬
stens bibehållande; t 1721.

oo Anm. Med Comminister Engmans död uphörde f:ste Stadscomministers¬
tjensten i Hernösand, som sedan hade blott en Comminister.