OCR Output

16 Hernösand.

Comministrar i Hernösand:

Martinus Olai. (1585). Den förste och ensam Comminister i
staden, med Hernön, 1585.

Underskref Conc. Upsal. 1593 och var således samtidig här
med Laur. Jone Gestr. såsom Pastor. Lefde ännu 1617 ss. Pastor
eller tillf. vice Pastor i Nora, om det är densamme Martin Olai.
Torde varit Kyrkoherde-son ifrån Nordingrå.

Dödsåret obekant.

Stads-Comministrarna blefvo sedermera 1647—-1729 till an¬
talet 2:ne, som båda tillförordnades och tillsattes år 1647, vid Su¬
perintendentians uti Hernösand stiftelse.

1:ste Stads-Comministrar :

Mag. Dominicus Wallenius. (1647—50). Se Kyrkoherde
sist i Gudmundrå.

01. Cl. Ram. (1650—55). Cfr Ragunda Pastorer.
Joh. Clem. Thelaus. (1655—60). Cfr Pastor sist i Indal.
Nils Pet. Anzelius. (1660—62). Cfr Commin. i Sveg sist.

Sven Joh. Watz. (1662—65). F. 1638 34. Fadr. sedermera
Conrectorn och Cons. Notarien i Hernösand, slutligen Kyrköheren
i Sveg Joh, Joh. Watz.

Studerade vid Hernösands Schola, under sin egen faders led¬
ning, d. v. Conrector Watz; stud. i Upsala 1656; prestv. 1658 till
" adj. i Sveg (hos sin fader, d. v. kyrkoherde ibm); Z:ste Stads-Com¬
minister i Hernösand, 1662; Kongl. Hofpredikant i Stockholm 1665;
Regements-Pastor tillika vid Kongl. Lifgardet s. å.; utn. Kyrkoh.
i Bollnäs, uti Helsingland, 1670; tilltr. 1672; Contr.-Prost 1677;
Riksdagsman 1675, 1678, 1680 och 1689.

1 1694 7/;,' Ligger i Bollnäs kyrka begrafven den 17 Aug. s.
å. af Erkeb. Doct. Ol. Svebilius, med grafmonument och sköna Epi¬
grafier (cfr MWesténs Hofcl. Hist, del. 2 Pag. J2-—396, der man har
dem utförda).

Prosten Watz beskrifves ss. en verksam prest och en god
ordningsman. Han var tillika fen myndig, vältalig och stolt man,