OCR Output

Hernösand. . 15

der vidare (1604—17) Hans Bures efterträdare i Säbrå, Petrus Nicolai kom
och fortsatte till sistn. år, då staden i Linnerius fick sin serskilde Pastor
igen (Tuneus säger sig, oaktadt det ifrigaste sökande, icke kunnat finna
hvem ifrågavarande Hr Hans varit). OCfr Säbrå Pastorer, Hans Bure och
Petrus Nicolai.

Jonas Petri Linnerius. (1617—41). F. i Hernösand. Fadr.
Rådman. i;
St. 1607; Kyrkoherde i Hernösand 1617; Prost öfver Angerman¬

1 1641.

Prosten Linnerius var en verksam och kraftfull Pastor.

Under dennes tjenstetid byggdes, 1638, stadens gamla stenkyrka,
som nedrefs 200 år derefter, ss. bristfällig, mörk och trång. Den
var belägen framföre stadsträdgårdsplanen, något litet vestligare
än den nuvarande nya kyrkan (af år 1846) ligger.

Th. Lect. i Hernösand, sedermera Kyrkoh. i Skellefteå, i We¬
sterbotten, Mag. Petr. Jon& Linnerius var en son och sonsönerna VOoro
Biskopen i Lund, Doct. Jon. Petr. Linnerius och Kyrkoherden i
Umeå Mag. Ol. Petr. Linnerius.

Anm. Tiden emellan 1597, då Laurentius Jone dog och 1617, då
Prosten Jon. Petr. Linnerius blef Pastor härstädes, saknar man någon be¬
stämdare historisk upgift om; men förmodligen ombesörjdes, under denna
tid, Sacra Sacerdotaha i staden och på Hernön, af den gamla moderförsam¬
lingen Säbras samtidigt härmed varande Pastorer, Hans Laurentii Bure, och
Petrus Nicolai, såsom det af ålder varit, enär Stadens församling, som ännu
var liten, ansåg det vara för kostsamt, att hålla och aflöna egen Pastor;
(efr. anm. nyss förut, under Past. Herr Hans.)

Christopher Laur. Austredius. (1643—49). F. i Hel¬
singland.

Kyrkoherde i Hernösand, 1643; kyrkoherde i Thorsåker, i Ån¬
germanland, 1649.

T omkr. 1652. (Cfr Pastorer i Thorsåker.)

Fortsättningen af Hernösands stads Pastorsserie — Se Superinten¬
denterna och Biskoparne (i början af 1:sta delen). Fr, 1650 till
närvarande tid.

Anm. Vid Hernösands Superintendentias Stiftelse (1647) fingo dess
Superintendenter eller Biskopar Hernösands Stads och Landsförsamlings
(Hernö) Pastorat, samt Säbrå Pastorat, hvartill Stigsjö och Häggdånger då
hörde ss. Annexer, till sina Prcebenden; sedermera 1805—70 tillkom Nora
Pastorats Preeb.

N. v. Kyrkoherde: Doeti. Lars Landgren (1876—).
Biskop m. m. (Se Biskoparne).