OCR Output

14 Hernösand. j

OA

Kyrkoherdar i Hernösands Stads- och Hernö
Landsförsamling:

Laurentius Jon&e Gestricius. (1585—97). F. troligen i
liedesunda pastorat uti Gestrikland och fadr. Prosten derstädes
(förut i Uplands—Nora) Jonas (Jöns).

Kyrkoh. i Resele, uti Ångermanland, 1572; den förste kyrkoh.
i Hernösand, 1585.

Han har i denna egenskap undertecknat Concilium Upsaliense,
1303. -F-1597,

Kyrkoh. Laur. Jone Gestr. är bekant icke blott ss. en lärd och
nitisk Pastor, utan ock ss. skicklig Psalmförfattare, som skrifvit en
större samling af fromma kyrkosånger,

Psalmerna N:s 115, 324, 329, 424, 425 och 498 m. fl. i vår
Sv. Psalmbok äro ännu efter honom bibehållna; af dessa äro ock
en del öfversatta, en del omarbetade,

Hela Psalmsamlingen (372 pag. in octav) utgafs 1619 af hans
son, Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. i Riddarholmens församling uti
Stockholm, sedermera Prosten i Thorstuna uti Upland, Haquin Lau¬
rent RBhezelius, och benämnes:

Några Psalmer, andeliga visor och lofsånger, utsatte af Laurentio
Jone Gestricio, Pastore Hernoesandensi, och nu med noter afsatte och af
trycket utgångne; Stockholm 1619.

Anm. Ps. 424 anses i sitt äldsta skick vara ända ifrån slutet af 14:de
seklet: Then 2 SENT dagh, then iak nu se af hymilen at koma. (Cfr Sv. K.
Sköna Litt. upl. 3, 1866 pag. 61 och 147).

Sonen var ofvannämnde Kongl. Hofpred. och Prosten sist i
Thorstuna uti Upland, Haquin Laurentii Rhezelius, som torde tagit
sitt namn af Resele socken i Ångermanland, der fadren varit Pastor.
(Cfr Pastorer i Resele).

Herr Hans. (1598) efterträdde ss, Pastor i Hernösand Laur.
Jone Gestr. Kongl. Br. d. ?5/, s. å. Torde dött + 1603, efterträdd
af Petrus Nicolai (1604—17), ss. Pastorer tillika i Säbrå.

Anm. Att Pastorerna i Säbrå (cfr anm. vid den följande) innehaft
vården tillika öfver staden och Hernön under de 20 närmast följande åren
(1597-—1617), som Hernösands Stads Pastorsserie finnes afbruten, synes
ganska troligt, och bekräftas deraf, att Jacob Bure d. v. Student (1600),
och sedermera Biskop i Strengnäs under namn af Zebrozynthius (en son af
Hans Bure, först Pastor i Själevad och sedan i Säbrå) valde detta sitt
namn just vid den tiden af Säbrå och Hernön (Cynthius 1. Zyntus bet. berg,