OCR Output

I

I
|
!
y
|

Et

Å

Hernösand. 13

en son af ofvanb. Kon. Harald Hårdråde, verkade med mycket förstånd
och foglighet för de christnas sak, och har tillvunnit sig i häfderna ett

För öfrigt märkas: Olof Kyrres son och efterträdare i Norge, Magnus
(Olofsson) Barfot (+ 1103, 1094 och följ.), samt denne sednares söner, Sigurd
Jorsalafarare (1107) och Öösten (Re Magnusson, Kon. i Norge, + 1121 d.
29 Aug, — Gift med Margaretha Fridkula, Svenska Kon. Inge d. ä:s dotter,
var Magnus Barfot; en vänsäll och om christna läran likaledes förtjenstfull

konung, ss. ock brodren, Norges Kon., korstågsmannen Sigurd, var Östen.

Slut-A nm.

Mången kan undrande fråga, hvarifrån den gamla fornåldrens skalder
erhöllo sin visdom, när t. ex. en Snorre Sturleson skref om tider, som gingo
ända ifrån Oden och förut, ända ifrån Göthernas invandringar i Skandina¬
vien, hela tusende år och derförut före den tid han sjelf lefde. En gammal
skald gjorde synnerligen den gamla konungalängden till föremål för sina
ämnen, hvilka han dels samlade ur äldre skrifter och runor, dels klädde
i romantikens drägter vid de skildrade sagorna, efter den visdom han egde
och den skaldegåfva hans naturelle erbjöd honom. Dervid gjordes, med
tidens förändrade händelser, tillägg och en mera historisk utveckling deraf,
tills med christendomen de kunde åstadkomma en framställning, som i ett
mera utbildadt skick vunnit både i romantisk och religiös skönhet (Heims
Kringla af Snorre Sturleson afhandlar serskildt sagornas upkomst).