OCR Output

8 Hernösand.

konung (Svearnas och Göthernas Konung), så var ock Norge det,
och af dessa Fylken lydde flera under ett Lagmansdöme, som
riket först egde 2:ne af, nämligen det Westra (Gula 1. Bergens)
och det Norra (Trondhems), tills dessa fingo en mera noggran
fördelning och landet sedermera indeltes i Härader och Stift me
sina Län (Amt) och Landskaper.

Den som således arbetade för och förenade de många fylkena
till en sammanhållande enhet, och till ett stort förenadt välde eller
rike, var han, och ehuru han sjelf innan han gick ur verlden, ss. |
ofvanför är nämndt, gaf sina söner fylken, så blef innehafvaren I
deraf mera en kung till namnet, som skulle Norges Konung un- =,
derlydande och tropligtig vara, erlägga till honom, såsom det öf- |
riga folket, skatt o. s. v. Om de många krig och strider, som
Sverge emellertid under Norges förening med Danmark hade med I
detta rike, vittnar Historien.

Norges andra grundläggare, genom dess förening med Sverge |
är 1814, kan man med skäl kalla Kon. Carl d. 14:de Johan; ty fruk- |
terna af denna förening, och det heliga bandet af frid och kärlek,
som på religionen och christendomen fotad, sammanbinder Sven- |
skar och Norrmän till ett christeligt brödrafolk, framstå i den lyck¬
liga dager, som blott har tacksamheten till bekräftelse.

Sverges sydprovinser, Skåne, Halland och Blekinge, samt Jemt¬
land och Herjeådalen, jemte Gottland, hafva under en följd år ömsom
tillhört Danmark och ömsom Sverge, tills med Brömsebrofreden,
1645, dessa sednare provinser tillföllo Sverge, och de förra lika¬
ledes genom freden i Roschild 1658.

Huruledes, under Danska fejden 1611, utom vissa tider förut,
serskilda Svenska Superintendenter blifvit tillförordnade i Jemtland
och Herjeådalen, för de ecclesiastika angelägenheternas ordnande
i dessa länder, är ofvanföre på sina ställen anfördt, och hvad de
Skånska provinserna angår, sorterade de af ålder under Frke¬
biskopen i Lund, tills med Reformationen dessas erkebiskopstitlar
upphörde, catholska hierarchien äfven der fann sin bane, och ef¬
ter föreningen med Sverge, endast Svenska Biskopar tillförord¬
nades i Lund, med likhet i rang öfver hela riket, ehuru Erke¬
biskopen i Upsala behöll sin högre titel framför de andra, med in¬
vigningsrätten äfven vid de andras tillsättande, som konungen ut¬
nämnde, efter Domcapitlens upprättade 3 antaliga förslag, sedan
Stiftens ordinarie prestmän, hvart Stift för sig inför vederbörande
Contractsprost, contractsvis förrättat sitt val.