OCR Output

6 Hernösand.

Landskapet Westerbotten, som likaledes omkr. samma tid (1810)
erhöll för dess norra del, Norrbotten, en serskild Landshöfding öf¬

Län under Landsh, dnd. Em. Ros, år 1856 förflyttades till Luleå,
fortfor med dess södra del, under namn af Westerbottens Il. Umeå
Län, alt efter denna tid, i öfrigt oförändradt allt ifrån dess första
upkomst (1638), bibehålla Umeå till dess landshöfdinge-residens¬
stad, med den ändring likväl, att Österbotten uti Finland, var till
Umeå gamla Län förlagdt en kortare tid (1654— 69), efter hvilka
år samma Finländska andel utgjorde ett eget Län.

Anm. Provinserna Herjedalen och Jemtland, som väl af ålder tillhört

ska länsindelningen förrän efter Brömsebrofreden 1645; ty före denna tid
voro dessa länsandelar för det mesta konungariket Danmarks tillhörighet,
men då blefvo de äfven politiskt Svenska provinser.

Om Jemtlands äldre förhållanden (detta det gamla Jotaland) är
vidare alt märka, att det redan år 1111 öfvergick till Norge un¬
der den vise och vänsälle samt för christendomen verksamme Kon.
Öijstein + 1121 ??/, (en son till Kon. Magnus Barfoth), vid hvilken
förstnämnda tid Kon. Inge d. ä. i Sverge lefde sitt sista regeringsår
(han dog nämligen 1112) och var väl detta ett anmärkningsvärdt
historiskt phenomen nog, enär ingen annan eröfringsmakt än in¬
bördes vänskap och kärlek åstadkom denna förening genom en
fredlig handelscommunication de båda rikena emellan och den
frejdade nordiska gästvänskapen, som emellan Kon. Öijstein och
Jemtlands förnämligare män vid den tiden egde rum, hvarvid tillika
den märkliga omständigheten fogar sig, att detta factum af histo¬
rien icke blifvit ansedt såsom någon försumlighet å Sv. Kon. Inge
d. ä:s sida, som slutade sina dagar älskad af sitt land och folk,
synnerligen sina Westgöthar, der han lefde, egde sitt förnämsta
hof och dog i god frid; ty hörde ock Jemtland (med Herjedalen)
Norge till långa mellantider sedermera, med sina skatteutskylders
utgörande. (Cfr Skand, Nordens Hist. af Mellin 2 del. pag. 166).
Frösö Runsten, den enda länge bekanta i hela Jemtland, synes ock
derivera sig från denna tid, 1112. (Cfr Östersund vid Frösö
Schola, 4 del.)

Anm. Hernösands landshöfdinge-residens, som upbyggdes 1778, er¬
höll år 1863, under Landshöfdingen Ernst Aug. Weidenhjelm, dess nya
Expeditions-departement vid torget (med Landscontoret, Landscanzliet och
Landtränteriet) färdigbygdt, sedan dess Expeditionslocal förut af ålder be¬
funnits i residensets öfversta vindsvåningsrum, och hade på den nya localen
förut Stadsarresten stått, som nedrefs och borttogs.

än an

?
,

4
3

f.

i

rt NR

SA rr RAN VR