OCR Output

AR

TRE TA Re

UR EN

at

Hernösand. 5

År 1638 delades Norrlands, Län uti Wester-Norrlands Län (in¬
nefattande Gestrikland, Jemtland, Herjedalen, Helsingland, Medel¬
pad och Ångermanland) med landshöfdinge-residenset i Gefle, och
Westerbottens Län (innefattande landskapet Westerbotten) med sitt
serskildta landshöfdinge-residens i Umeå, der den första Landshöfding
blef Stellan Mörner.

År 1660 förekommer Grefve Johan Ovenstjerna s8. Guverneur
(Landshöfding) öfver Norrland (ej Westerbotten), hvilken 1663
hade befattning med milstolpe-anläggningen vid stora landsvägen ge¬
nom hela Norrland och Westerbotten, då vägens längd emellan
Stockholm och Torneå upmättes till 117 mil (nu, 1860, utgör
samma väglängd 117 mil till Neder-Torneå och Haparanda och
124 mil till Öfvertorneå),

Några decennier sednare (1717) var Baron Hugo Hamilton
Landshöfding i Wester-Norrland.

År 1762 reducerades Wester-Norrlands Län till provinserna
Medelpad, Ångermanland och Jemtland, med station för Länets höf¬
ding under några år (omkr. 1762—70) i Sundsvall (Pehr Abr. Örn¬
sköld var då Landshöfding), men Landshöfdingen' för de öfriga
andelarna af det gamla Wester-Norrländska länet bodde fortfa¬
rande qvar i Gefle, vid sitt län, som nu fick namn af Gefleborgs
Län (innefattande Gestrikland, Helsingland och Herjedaten).

Anm. Vid 1769 ärs riksdag ville man helt och hållet uphäfva Wester¬
Norrlands Län, men planen förkastades.

År 1778 blef Hernösand säte för Landshöfdingen i Wester-Norr¬
land, då det nuvarande landshöfdinge-residenset dertill byggdes,
under Landshöfdingen Carl Bunge, som var den förste med station
i Hernösand, men hyrde till en början boningsrum för sin person,
till dess residenshuset ofvanberörde år (1778) blef färdigt och
fullkomnadt.

Det nuvarande Wester-Norrlands Län (innefattande Medelpad och
Ångermanland) upkom sedermera, omkr. 1810, då Hernösand blef
bibehållen ss, Landshöfdingens öfver länet residensstad, och pro¬
vinsen Jemtland, som togs bort ifrån den förra Westernorrlands¬
läns-gränsen, och Herjedalen, som togs ifrån Gefleborgs Län, bil¬
dades till ett serskildt Län, under namn af Östersunds I. Jemtlands
Län, med station för den nya Landshöfdingen derföre i Östersund.