OCR Output

Hernösands Stads Pastorat och Hernö
Landsförsamling.

(Ångermanlands Södra Contract.)

Staden anlades 1583 under Kon. Johan d. 3:djes regering (Priv.
Br. är dat. Westerås Slott d. 3 Juni 1585 m. fl.)

Gamla stadskyrkan, en stenkyrka, byggdes 1638 under Kyrko¬
herden Jon. Pet. Linnerti tid, då Doct. Laur. Paulinus Gothus var
Erkebiskop i Upsala Stift, dit Hernösands sedermera inrättade
Superintendentia (1647) eller Biskopsdöme ännu då hörde; men
år 1681 erhöll samma kyrka en tillökning i vidd (förmodligen af
korskyrkans bänkrader och sacristians tillbyggnad).

Först egde de, vid Capellsberg, ett capell eller mindre träd¬
kyrka, hvars församling Hernön till-lydde, såsom Annex, under
Säbrå Pastorat, till dess den anlaggda staden erhöll sin egen
Pastor (1585).

Tiden för Hernöcapellets byggnad torde varit omkr. 1550,
men ej osannolikt är, att ännu äldre capell der funnits, som med
tidens inkräktningar successivt å nyo blifvit upbyggda.

Gamla stadsstenkyrkan var ursprungligen med ett torn å midten
försedt, som dock af Ryssarne 1721 upbrändes, utan att kyrkan
sedermera återfick sitt torn, men väl ett derbredvid upbyggdt
klockstapel-torn (1747), som begagnades för kyrkans klockor och
vid ringningarna. ' Altartaflan hade Joh. 3: 16, och kyrkans inre i
taket, bland en mängd kronor af messing, ett litet completwt tack¬

ladt skepp.

Anm. Hon nedrefs 1836, ss. bristfällig och begagnades Festivitets¬
salen i Skolhuset till kyrka 1836—46, under den nya kyrkans byggnad;
den nya kyrkogården på Hof är af år 1842 (utvidgad 1876) och var den
gamla belägen i staden vid den gamla kyrkan, med en stenmur, som om¬
slöt både kyrka och begrafningsplats.

Stadens nuvurande praktfulla kyrka nybyggdes 1846, då Doct.
Frans Mich. Franzen var Hernösands Stifts Biskop.
> Hernön är Landsförsamlings-Annezet, som har stadens kyrka ge¬
mensam med stadspersonalen.